Szkoły i kursy dla Ciebie

Szkoły dla młodzieży

Zakład Doskonalenia Zawodowego prowadzi największą w regionie sieć szkół dla młodzieży. Umożliwiają one uzyskanie wykształcenia ogólnego oraz kwalifikacji zawodowych w różnych zawodach i specjalnościach. Aktualnie w Szkołach ZDZ można wybrać naukę w następujących typach szkół:


Szkoła Podstawowa

8-letnia Szkoła Podstawowa po ukończeniu której młodzież będzie mogła kontynuować edukację w szkole branżowej I stopnia, technikum lub liceum ogólnokształcącym.

Szkoły podstawowe ZDZ tworzą fundament wykształcenia. Wprowadzają uczniów w świat wiedzy dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny.

Szkoły Podstawowe ZDZ wyróżniają:

 • indywidualne podejście do ucznia
 • określenie predyspozycji i zainteresowań ucznia
 • rozwijanie pasji i zainteresowań ucznia podczas różnych zajęć pozalekcyjnych
 • inspirują dzieci do poznawania i zdobywania wiedzy i poznawania świata stosując badawcze metody nauczania
 • stała opieka psychologa i logopedy
 • edukacja w bezpiecznym otoczeniu

Branżowa Szkoła I stopnia

Zapisy do 3-letniej Branżowej Szkoły I stopnia prowadzone są dla absolwentów szkoły podstawowej.

Oferta szkół branżowych I stopnia ZDZ jest tak samo bogata jak dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych i jest odpowiedzią na aktualne zapotrzebowanie pracodawców i przedsiębiorców. Szkoły aktywnie współpracują z pracodawcami zaangażowanymi w kształcenie zawodowe, dzięki czemu młodzież zdobywa wiedzę praktyczną w nowoczesnych zakładach i dobrze wyposażonych pracowniach zawodowych.

Po ukończeniu Branżowej Szkoły I stopnia można kontynuować naukę w Branżowej Szkole II stopnia (zdobywając tytuł technika oraz maturę) lub w Liceum Ogólnokształcącym dla Dorosłych (kończącym się maturą).

Za co pracodawcy cenią nasze szkoły?

 • Za fachowe przygotowanie uczniów do pracy w wyuczonym zawodzie.
 • Za utrzymywanie kształcenia na bardzo wysokim poziomie przez cały okres nauki.
 • Za organizację zajęć praktycznych w pracowniach do nauki zawodu oraz w zakładach pracy.
 • Za dbałość o stan bazy dydaktycznej dostosowanej do aktualnych trendów występujących w określonej branży.
 • Za kształcenie fachowców w zawodach poszukiwanych na rynku pracy.

 

Za co ceni nas młodzież?

 • Za kompleksowe przygotowanie do pracy w wyuczonym zawodzie.
 • Za poznawanie najnowszych trendów występujących w danej branży, dzięki licznym wizytom i spotkaniom organizowanym w renomowanych zakładach pracy.
 • Za życzliwe i indywidualne podejście do każdego ucznia.
 • Za wsparcie ze strony szkoły w różnych trudnych sytuacjach.
 • Za możliwość dalszego rozwoju po zakończeniu szkoły.

 

Branżowa Szkoła II stopnia

Szkoła II stopnia umożliwia absolwentom branżowej szkoły I stopnia kontynuację nauki w systemie szkolnym.

Absolwenci BS I stopnia mogą kontynuować kształcenie w wyuczonych zawodach na poziomie technika. Kształcenie będzie prowadzone w formie dziennej, stacjonarnej lub zaocznej. Absolwenci branżowej szkoły II stopnia mogą uzyskać tytuł technika w zawodzie oraz świadectwo dojrzałości co umożliwi im kontynuację nauki na studiach wyższych.

Szkoła będzie mogła prowadzić kształcenie ogólne wspólnie dla uczniów kształcących się w różnych zawodach, a kształcenie zawodowe uczniowie ci będą odbywali oddzielnie (klasy wielozawodowe). W BSII kształcenie ogólne będzie prowadzone zgodnie z ramowym planem nauczania, a obowiązkowe zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia w zawodzie, będą prowadzone w ramach kwalifikacyjnych kursów zawodowych – KKZ2.

Ukończenie BSII umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości oraz dyplomu zawodowego na poziomie technika.

Technikum

Do 5-letniego Technikum przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.

Szkoły te kompleksowo przygotowują młodzież do pracy w wyuczonym zawodzie. Zajęcia szkolne prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli przedmiotów zawodowych w nowoczesnych pracowniach. W technikach młodzież łączy edukację na wybranym kierunku kształcenia z dodatkowymi zajęciami organizowanymi w ramach innowacji pedagogicznych np. klasy: mundurowe (wojskowe, policyjne, strażackie, bezpieczeństwo wewnętrzne), transportowe, barmańskie, e-biznes, ekologiczne i inne.

Liceum Ogólnokształcące

Do 4-letnich liceów ogólnokształcących przyjmowani są absolwenci szkół podstawowych.

Licea ogólnokształcące ZDZ zapewniają młodzieży rozwijanie ich pasji i zainteresowań. Uczniowie korzystają z szerokiej oferty zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań, wycieczek edukacyjnych i innowacji pedagogicznych, takich jak m.in. klasy mundurowe, e-sportowe.

Szkoła Muzyczna I stopnia

Szkoly muzyczne funkcjonują w Kielcach i Radomiu. Stwarzają one szansę dla dzieci i młodzieży na rozwój predyspozycji muzycznych i nauki gry na wybranym instrumencie. Dla rodziców natomiast dają satysfakcję z zapewnienia dziecku możłiwości twórczego rozwijania się poprzez kontakt z muzyką i pielegnowania zdolności muzycznych.

Szkoły kierują ofertę do dzieci i młodzieży:

 • Cykl dziecięcy - do klasy I przyjmowani są kandydaci w wieku od 5 do 8 roku życia, a nauka trwa 6 lat
 • Cykl młodzieżowy - do klasy I przyjmowani są kandydaci w wieku od 8 do 16 roku życia, a nauka trwa 4 lata

Nadzór pedagogiczny nad merytoryczną działalnością Szkół Muzycznych I stopnia ZDZ sprawuje Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Kadrę nauczycielską tworzą wykształceni muzycy z wieloletnim doświadczeniem pedagogicznym. Szkoła i nauczyciele gwarantują kształcenie dziecka dostosowane do wieku, zainteresowań i predyspozycji muzycznych.

Szkoła prowadzi naukę gry na: fortepianie, skrzypcach, gitarze, flecie, klarnecie, perkusji, saksofonie, trąbce, akordeonie i organach. Prowadzone są również zajęcia wokalne i tańca nowoczesnego.

Wszyscy uczniowie szkoły mają możliwość prezentacji swoich osiągnięć na lekcjach otwartych, na audycjach oraz podczas koncertów okolicznościowych i szkolnych. Ukończenie Szkoły Muzycznej I stopnia ZDZ jest przepustką do kontynuowania edukacji muzycznej w szkołach II stopnia.

Linki do stron internetowych szkół muzyczncyh ZDZ:

Zapisz się do naszej Szkoły - wybierz kierunek dla siebieJęśli nie znalazłeś kierunku dla siebie. Zadzwoń do nas
  W związku z przesłaniem swojej wstępnej deklaracji przystąpienia do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż :
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą : 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod@zdz.kielce.pl.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do szkół ZDZ w Kielcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wysłania mojej deklaracji
 6. Posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia.
 7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki