Szkoły i kursy dla Ciebie

Oddziały Przygotowania Wojskowego

Oddziały Przygotowania Wojskowego w Szkołach ZDZ

 

Od września 2020 r. w szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach rozpoczęły działalność 3 oddziały przygotowania wojskowego w Niepublicznym Technikum Zawodowym ZDZ w Kielcach, Niepublicznym Technikum Zawodowym ZDZ w Końskich i Niepublicznym Technikum ZDZ w Radomiu. Możliwość taką dała nowelizacja ustawy o Prawie oświatowym i ustawy o finansowaniu zadań oświatowych, na podstawie, której powstały oddziały przygotowania wojskowego (OPW). Minister Obrony Narodowej w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw oświaty i wychowania określił, w drodze rozporządzenia program szkolenia realizowany w oddziale przygotowania wojskowego mając na celu:

CELE PROGRAMU:

  • Przygotowanie wartościowych kandydatów do różnych rodzajów służby wojskowej oraz wspieranie systemu odbudowy rezerw osobowych Sił Zbrojnych RP poprzez wykorzystanie potencjału uczniów (absolwentów) szkół ponadpodstawowych pobierających naukę w tzw. klasach wojskowych.
  • Kształtowanie postaw proobronnych i patriotycznych młodzieży.
  • Promocja Sił Zbrojnych RP i zawodu żołnierza.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Wprowadzenie OPW daje możliwość realizowania w szkole ujednoliconego programu, przy wsparciu MON oraz pod jego nadzorem, czego konsekwencją będzie uzyskanie przez uczniów wymiernych korzyści takich, jak:

  • uczestnictwo w obozach i zajęciach specjalistycznych (zajęcia związane ze szkoleniem wojskowym oraz rozszerzona oferta zajęć sportowych) prowadzonych przez doświadczonych instruktorów, w tym możliwość korzystania z obiektów wojskowych (udział w zawodach pomiędzy klasami mundurowymi z całego kraju, m.in. udział w ogólnopolskich mistrzostwach w mustrze paradnej, uczestnictwo w centralnym zlocie klas mundurowych połączonym ze zmaganiami sportowo-wojskowymi);
  • możliwość odbycia skróconej służby przygotowawczej (szkolenie dla absolwentów klas mundurowych trwa tylko miesiąc w okresie wakacyjnym po ukończeniu szkoły, pozostałe osoby realizują szkolenie na potrzeby korpusu szeregowych do 4 miesięcy), która stanowi bezpośrednią przepustkę do zawodowej służby wojskowej;
  • zapewnienie dodatkowych punktów rekrutacyjnych przy aplikowaniu do najbardziej prestiżowych akademii wojskowych w kraju oraz w perspektywie zostanie oficerem WP;
  • pierwszeństwo w trakcie naboru do Terytorialnej Służby Wojskowej oraz preferencje przy realizacji programu Legia Akademicka skierowanego do studentów cywilnych (zwolnienie z zajęć teoretycznych na uczelni);
  • stałe konsultacje (już w toku realizacji nauki w OPW) z oficerami Wojskowej Komendy Uzupełnień w zakresie możliwości przyjęcia do służby wojskowej oraz wskazywania możliwości podjęcia służby wojskowej adekwatnie do potrzeb Sił Zbrojnych, uwarunkowań i predyspozycji kandydata.

JEDNOSTKI PATRONACKIE

Jednostką patronacką dla NTZ ZDZ w Kielcach i NTZ ZDZ w Końskich została wskazana przez Ministra Obrony Narodowej 10. Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej w Kielcach a dla NT ZDZ w Radomiu została wskazana 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu.

PROGRAM NAUCZANIA

W oddziałach realizowane jest szkolenie z zakresu przygotowania wojskowego, w formie obowiązkowych zajęć edukacyjnych, a jego program określa rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 21 maja 2020 r. w sprawie szkolenia w oddziale przygotowania wojskowego. Program realizowany jest na terenie szkoły przez koordynatora klasy mundurowej, w części teoretycznej, oraz przez patronacką jednostkę wojskową, w części praktycznej.
Minimalna liczba godzin zajęć realizowanych w ramach programu szkolenia w technikach i liceach ogólnokształcących wynosi 230 godzin, w tym 53 godziny zajęć teoretycznych i 177 godzin praktycznych. Szkolenie kończyć będzie 50-godzinny obóz szkoleniowy, przeprowadzany na początku ostatniego roku nauki. 

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki