Projekty współfinansowane przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Dla młodzieży Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego


hikProjek:t "HOTELARZ I KUCHARZ INTELIGENTNI SPECJALIŚCI - nowe technologie motorem rozwoju edukacji zawodowej”  skierowany do 80 uczniów i uczennic i 7 nauczycieli ze szkół ZDZ w: Busku-Zdroju, Chmielniku, Jędrzejowie, Kazimierzy Wlk., Kielc, Końskich i Starachowic, kształcących się na kierunkach Technik żywienia i usług gastronomicznych oraz Technik hotelarstwa. (rekrutacja zakończona)

 

kierunek pracaProjekt: "Szkoła Zawodowa - Kierunek - Praca", skierowany jest 140 Uczniów/Uczennic techników zawodowych w Nowym Mieście nad Pilicą i Radomiu. W ramach tej inicjatywy zorganizowane zostaną: dodatkowe zajęcia specjalistyczne i staże zawodowe, warsztaty rozwijające kompetencje miękkie oraz doposażona zostanie pracownia logistyczna i informatyczna. (rekrutacja zakończona)

tygrysProjekt: „Logistycy i informatycy – targowe tygrysy”, skierowany 120 uczniów i uczennic Techników ZDZ w: Chmielniku, Kielcach, Końskich, Opatowie, Ostrowcu Świętokrzyskim, Starachowicach i Włoszczowie, obejmujący wsparcie młodzieży w postaci zajęć dodatkowych z j. angielskiego, przedsiębiorczości oraz staże i specjalistyczne zajęcia z zakresu logistyki targowej i informatyki konferencyjno-kongresowej. (rekrutacja zakończona)

 

animatorProjekt: „Nowe kompetencje, nowe możliwości – Młodzieżowy animator społeczno-kulturowy osób starszych”, będący ponadnarodowym projektem badawczym, mającym na celu wymianę informacji i doświadczeń, a następnie transfer, zaadaptowanie i wdrożenie modelu kursu animatora społeczno-kulturowego osób starszych na bazie doświadczeń partnera z Hiszpanii, skierowany do 45 uczniów i uczennic ze szkół ZDZ w Busku-Zdroju, Kielcach i Nowym Mieście nad Pilicą. (rekrutacja od lutego 2017r.)

 

Dla osób pozostających bez zatrudnienia

mlodzi na startProjekt: „MŁODZI NA START! Program aktywizacji zawodowej osób młodych do 29 roku życia w woj. świętokrzyskim”, skierowany do 168 os. bezrobotnych z woj. świętokrzyskiego, obejmujący cykl 14 szkoleń organizowanych w placówkach ZDZ w:  Busku Zdroju, Kielcach, Końskich, Sandomierzu, Skarżysku-Kam., Starachowicach, Ostrowcu Św. i Włoszczowie, zapewniający także stypendia dla uczestników w wys. nawet 1850 zł miesięcznie. (rekrutacja zakończona)

 

29Dwie edycje projektu „Kompleksowe wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia z terenu woj. świętokrzyskiego”- skierowany do dorosłych osób bezrobotnych, poszukujących pracy, biernych zawodowo powyżej 29 roku życia z woj. świętokrzyskiego. Projekt obejmuje cykl kursów, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, staże, stypendia szkoleniowe i stażowe, poczęstunek, zwrot kosztów dojazdu. (rekrutacja do I. edycji projektu zakończoba; rekrutacja do II. edycji w toku)

 

Dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym

sisProjekt: „SZKOLENIA I STAŻE SZANSĄ NA SUKCES ZAWODOWY - aktywna integracja zwiększa szanse na zatrudnienie” skierowany do 50 osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, obejmujący cykl 5 szkoleń z zakresu: opieki osób starszych, spawalnictwa, robót wykończeniowych w budownictwie i organizacji przyjęć okolicznościowych, organizowanych w placówkach szkoleniowych ZDZ w:  Chmielniku, Kazimierzy Wielkiej, Kielcach, Opatowie i Sandomierzu. (ostatnie wolne miejsca)


Dla pracowników pomocy i integracji społecznej

pracownik socjalnyProjekt: „Profesjonalny pracownik socjalny” skierowany do 250 osób zatrudnionych w instytucjach pomocy i integracji społecznej z województw: świętokrzyskiego, małopolskiego, podkarpackiego i lubelskiego. Obejmuje udział w szkoleniu z zakresu I stopnia specjalizacji w zawodzie Pracownik Socjalny.

 

 

Dla pielęgniarek i położnych

pelegniarkaProjekt: „Kształcenie ustawiczne gwarantem wysokiego profesjonalizmu pielęgniarek i położnych” obejmujący cykl 28 kursów kwalifikacyjnych i specjalistycznych dla 672 pielęgniarek/pielęgniarzy i położnych z całej Polski, posiadaczach prawo do wykonywania zawodu, mający na celu podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i kompetencji zawodowych do zachodzących zmian demograficznych i epidemiologicznych.

 

Dla osób chcących otworzyć działalność gospodarczą

sceirProjekt: pn. „Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości” realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach mający na celu utworzenie 85 mikroprzedsiębiorstw przez osoby powyżej 29 roku życia, bezrobotne, znajdujące się w trudnej sytuacji na rynku pracy.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS