Wybierz język:

Nasza Historia

historia

„Zakład Doskonalenia Zawodowego powstał 75 lat temu. Na jego dorobek i osiągnięcia składa się praca kilku pokoleń działaczy społecznych i pracowników.

Poznawanie własnej historii jest ważnym ćwiczeniem dla umysłu. Śledząc ją uważnie możemy dostrzec istotę działania budującego. Zasadza się ona na wielkiej, mądrej, odważnej myśli, wybiegającej śmiało w przyszłość, a przy tym nieoderwanej od dziedzictwa przeszłości, lecz je kontynuującej. Wspólne dzieje, świadomość największych wydarzeń, pamięć o Poprzednikach i ich dokonaniach, decydują o tym, że podobnie myślimy, mamy wspólne poczucie zasadniczych celów i kierunku przyjmowanych rozwiązań.

Poznawanie historii to nie tylko pamiętanie dat, liczb, nazwisk, ale przede wszystkim rozumienie i realizowanie celów działania, które sformułowali założyciele ZDZ i które przekazali nam nasi Poprzednicy.

Tak żyje w nas historia i po to w istocie się jej uczymy..."

Prezes Zarządu ZDZ w Kielcach Jerzy Wątroba


Najważniejsze wydarzenia z 75-letniej historii Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Instytut Rzemieślniczy przy Izbie Rzemieślniczej (8 września 1945 - 9 grudnia 1947)
8 września 1945 r. powołany został Instytut Rzemieślniczy przy Izbie Rzemieślniczej. Celem działania placówki było przygotowanie fachowców niezbędnych do odbudowania zniszczonej wojną gospodarki. Zadanie to miało być realizowane poprzez organizowanie kursów dokształcających i przygotowujących rzemieślników do egzaminów czeladniczych i mistrzowskich, organizowanie odczytów oświatowych dla rzemiosła, popieranie i rozwijanie szkolnictwa zawodowego. Już w październiku zorganizowano pierwszy 180-godzinny kurs elektromechaniczny.

Naukowy Instytut Rzemieślniczy (9 grudnia 1947 - 15 marca 1948)
W 1947 r. Instytut Rzemieślniczy odłączył się od Izby Rzemieślniczej. Zmieniono również nazwę na Naukowy Instytut Rzemieślniczy w Kielcach. Przyjęto wzorcowy statut centrali Rzemieślniczych Instytutów Naukowych. Od tego czasu Instytut stał się samodzielną jednostką, która rozpoczęła działalność na rzecz rozwoju edukacji wśród mieszkańców regionu. Głównym celem stało się rozszerzanie oferty szkoleniowej i tworzenie odpowiedniej bazy lokalowej do celów dydaktycznych.

Zakład Doskonalenia Rzemiosła (15 marca 1948 - 17 kwietnia 1962)
W 1948 r. przekształcono Naukowy Instytut Rzemieślniczy w Zakład Doskonalenia Rzemiosła. Dwa lata później Zakład rozpoczął tworzenie własnych warsztatów szkoleniowych, których celem było prowadzenie zajęć praktycznych dla uczestników kursów. Wkrótce zostały uruchomione warsztaty, m.in. drzewny, metalowy, szklarsko-szlifierski, dziewiarski, fotograficzny, metalowo-stolarski. W następnych latach powstały kolejne - zgodnie z potrzebami rynku pracy i profilem działalności Zakładu. Produkcję prowadzili kursanci, a następnie - uczniowie przyjęci na naukę zawodu. Pod koniec lat 50-tych Zakład poszerzył ofertę organizując szkolenia w zakresie nauki jazdy samochodami i motocyklami dla kierowców zawodowych i amatorów. Szkoleniem zajmowała się placówka w Kielcach, a w kolejnych latach również w Radomiu oraz w Starachowicach. W 1959 r. Zakład Doskonalenia Rzemiosła otworzył pierwszą Zasadniczą Szkołę Zawodową dla Pracujących w Kielcach. Realizowano w niej program nauczania obowiązujący w szkołach kuratoryjnych. Była to - poza kształceniem kursowym i praktyczną nauką zawodu w warsztatach - trzecia forma działalności Zakładu.

Zakład Doskonalenia Zawodowego (5 maja 1962 - 19 czerwca 1970)
W 1962 r. Rada Zakładu podjęła uchwałę o zmianie statutu firmy. Zmieniono także nazwę na Zakład Doskonalenia Zawodowego. Większość zajmowanych przez ZDZ lokali była w złym stanie, ale przeprowadzane prace remontowe systematycznie polepszały sytuację. Stale wyposażano sale i warsztaty w nowe urządzenia i maszyny. Zakład jednak nie posiadał własnej bazy dydaktycznej. Zmiana tego stanu nastąpiła dopiero w 1963 r., gdy zakończyła się adaptacja pomieszczeń dla potrzeb ZSZ w Przedborzu. Był to pierwszy budynek będący własnością Zakładu. Na połowę lat 60-tych przypada budowa budynku administracyjno- szkoleniowego w Kielcach, przy ul. Buczka 55 (obecnie ul. Paderewskiego). Zakupiony został również sąsiedni budynek przy ul. Buczka 53, w którym mieściło się Liceum Technik Plastycznych (całkowicie został przejęty dopiero w 1988 r.). Pod tym adresem zlokalizowana została siedziba ZDZ, który zajmuje budynek do czasów obecnych. Uczniowie kształcący się w szkołach ZDZ brali aktywny udział w konkursach, olimpiadach i wydarzeniach kulturalnych. Już w 1962 r. uczniowie ZDZ wzięli udział w I Centralnym Konkursie „Sprawny Uczeń w Zawodzie” zorganizowanym przez Zarząd Główny Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego. W późniejszych latach cyklicznie uczestniczyli w konkursach i wielokrotnie zajmowali czołowe miejsca. Intensywnie rozwijały się w tym okresie warsztaty Zakładu. W 1966 r. Warsztat Metalowy w Chmielniku rozpoczął nawet produkcję własnego wyrobu - tokarki rewolwerowej. Liczba uczestników szkoleń dynamicznie rosła z roku na rok. W 1967 r. Zakład zajął I miejsce w skali Związku ZDZ w zakresie szkolenia mieszkańców wsi (11 042 osoby, 57% ogółu szkolonych).

Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego (19 czerwca 1970 - 3 czerwca 1977)
W roku 1970 wprowadzono zmianę nazwy na Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego. W 1973 r. Zakład zajął I miejsce w międzyzakładowym współzawodnictwie pracy i otrzymał Sztandar Współzawodnictwa Pracy. WZDZ stale rozszerzał swoją działalność. W 1974 r. powołany został w Kielcach Warsztat Szkoleniowo-Usługowy Krawiecki, który prowadził kursy kroju i szycia. Uczestniczki ostatniego okresu szkolenia wykonywały usługi krawieckie dla ludności i instytucji. Połączenie nauki z wykonywaniem usług było przedsięwzięciem innowacyjnym w skali Związku ZDZ. Rok później w Kielcach przy ul. Śląskiej 9 rozpoczął działalność specjalistyczny ośrodek kształcący spawaczy, który był wówczas największym przedsięwzięciem inwestycyjnym firmy. W tym samym roku Zakład zorganizował XIII Centralny Konkurs „Sprawny Uczeń w Zawodzie”. W klasyfikacji ogólnej zajął II miejsce. W 1977 r. w związku z przeprowadzoną reformą administracyjną kraju Zakład przekazał do ZDZ w Łodzi oddział w Przedborzu. Utracił jednocześnie 1/3 posiadanego majątku trwałego.

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (Od 3 czerwca 1977)
W 1977 r. ponownie zmieniono nazwę na poprzednio używaną: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i określono obszar działania na województwo kieleckie i radomskie. Zgodnie ze Statutem ZDZ prowadził: działalność oświatową - prowadzenie szkół, internatów i stołówek, kształcenie zawodowe w warsztatach szkoleniowych (tzn. praktyczna nauka zawodu) oraz działalność gospodarczą - produkcja w warsztatach szkoleniowych, świadczenie usług materialnych i usług niematerialnych w zakresie szkolenia kursowego.

W 1977 r. uruchomiona została Szkoła Przysposabiająca do Zawodu w Kielcach. Nauka trwała dwa lata. Absolwenci otrzymywali świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i przyuczenia do zawodu. Warsztat zorganizował trzeci rok szkolenia teoretycznego i praktycznego w zakresie przedmiotów zawodowych. Dzięki temu absolwenci mogli przystąpić do egzaminu czeladniczego i uzyskać kwalifikacje zawodowe. W tym samym roku ZDZ przejął od Zakładów Górniczo-Metalowych w Zębcu koło Starachowic ZSZ w Garbatce wraz z 200 uczniami kształcącymi się w zawodzie stolarza-tapicera.

Zmiany zachodzące w kraju nie ominęły ZDZ. W 1980 r. w Zakładzie zorganizowały się nowe związki zawodowe. Do NSZZ „Solidarność” przystąpiło 85% pracowników. 19 lutego 1981 r. na uroczystym posiedzeniu Rady Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach otrzymał sztandar. Było to niezwykle ważne dla ZDZ wydarzenie. Sztandar - symbol najwyższych wartości, historii i tradycji - stał się znakiem łączącym wszystkich uczniów i słuchaczy Zakładu, a także pracowników firmy.

W latach 80-tych ZDZ prowadził rozbudowaną działalność produkcyjną, wytwarzając m.in. wiertarki kadłubowe, wiertarki stołowe, nożyce nożne, nożyce gilotynowe,tokarki i wieloczynnościowe maszyny do drewna, podajniki wibracyjne, praski ręczne, płyty rozdzielcze do pralnic, siłowniki, przekładnie, silniki do wiertarek, szafki narzędziowe, a także meble, skórzane futra, kurtki i czapki, lustra, lusterka samochodowe i akwaria. Sprzedawane były w kraju, a także eksportowane za granicę - do Bułgarii, Czechosłowacji, Tajlandii, Libii, Kenii, Tunezji, Finlandii i innych.

Zakład nieustannie dostosowywał ofertę do nowoczesnych rozwiązań technicznych. W 1986 r. w Kielcach rozpoczął działalność Ośrodek Kształcenia Mikrokomputerowego. W ciągu 6 miesięcy skorzystało z jego usług 2949 osób. Istniały również warsztaty: elektroniczny i radiowo-telewizyjny. Zorganizowano pierwsze kursy naprawy odbiorników radiowo-telewizyjnych. Wprowadzona została telewizja dydaktyczna. Wykonano automatyczne zasłony i ekrany umożliwiające projekcję filmów. Zakupiona została antena satelitarna, jako drugie takie urządzenie w Kielcach.

Oprócz działalności kursowej, szkolnej oraz produkcyjnej ZDZ świadczył usługi z zakresu: handlu samochodami, maszynami i urządzeniami, rzeczoznawstwa motoryzacyjnego, diagnostyki pojazdów oraz handlu akcesoriami samochodowymi. Przejście Polski po 1989 r. do gospodarki wolnorynkowej wymusiło przystosowanie ZDZ do funkcjonowania w warunkach wolnej konkurencji. Nastąpił zastój w usługach szkoleniowych. Zmieniło się również zapotrzebowanie rynku pracy na fachowców w zawodach zupełnie nieznanych jeszcze kilka lat wcześniej.

Wpłynęło to na sytuację finansową firmy. ZDZ odszedł od prowadzenia produkcji w warsztatach, która stała się nieopłacalna. Oferta edukacyjna firmy została dostosowana do ówczesnych warunków gospodarczych. Znalazło się w niej wiele nowych kierunków kształcenia. Rozpoczęto szereg inwestycji w bazę dydaktyczną w celu przystosowania jej do potrzeb oferty. Na początku lat 90-tych Zakład włączył się do działalności na rzecz osób, które utraciły pracę w wyniku transformacji ustrojowej. Nawiązano współpracę z Biurami Pracy i organizowano dla nich kursy.

W 1992 r. nastąpiło kolejne ważne wydarzenie dla Zakładu - w Kielcach i Radomiu utworzono pierwsze Niepubliczne Zasadnicze Szkoły Zawodowe kształcące w zawodach fryzjer, krawiec i kucharz-kelner. Naukę w 32 klasach rozpoczęło 958 uczniów. Szkoły ZDZ otrzymały uprawnienia szkół publicznych. Kilka lat później szkoły były prowadzone w 15 placówkach szkoleniowych. Po czterech latach po raz pierwszy przeprowadzono w Zakładzie egzaminy dojrzałości dla blisko 100 osób. Koniec lat 90-tych to okres intensywnej komputeryzacji Zakładu.

Systematycznie wyposażano w komputery pracownie w placówkach szkoleniowych i podłączano je do sieci internetowej. Zakupione zostały również zestawy komputerowe do celów administracyjnych. W 2000 roku Świętokrzyski Kurator Oświaty wpisał Centrum Doskonalenia Nauczycieli do ewidencji placówek doskonalenia nauczycieli. Od tego momentu Zakład rozpoczął kolejną formę kształcenia - także nauczycieli. Po raz pierwszy w ZDZ nadano akty stopni awansu zawodowego: nauczycielom, dyrektorom, kierownikom szkolenia praktycznego i pracownikom Biura Zakładu.

Rok później Prezes Zarządu ZDZ powołał zespół pracowników do spraw integracji europejskiej. Przygotowano pierwsze aplikacje na usługi szkoleniowe w ramach Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich (program reorientacji i przekwalifikowań zawodowych adresowany do mieszkańców obszarów wiejskich finansowany przez Bank Światowy i budżet państwa). W kolejnych latach Zakład wielokrotnie pozyskiwał środki zewnętrzne na szkolenie mieszkańców regionu.

W 2002 r. po raz pierwszy szkoły ZDZ uczestniczyły w programie Leonardo da Vinci. Trzy grupy uczniów (63 osoby) ze szkół ZDZ wyjechały na zagraniczne praktyki zawodowe. W kolejnych latach blisko 1000 uczniów odbyło staże w krajach Unii Europejskiej - Czechach, Hiszpanii, Irlandii, Niemczech, Wielkiej Brytanii, na Węgrzech oraz we Francji i Włoszech. W 2005 roku szkoły ZDZ w Kazimierzy Wielkiej nawiązały współpracę ze szkołą w Buczaczu na Ukrainie (w ramach programu RITA).

Integracja Polski z Unią Europejską pozwoliła poszerzyć zakres działalności Zakładu Doskonalenia Zawodowego o szkolenia współfinansowane ze środków Unii Europejskiej. W latach 2005-2008 w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego i Sektorowego Programu Operacyjnego Rozwój Zasobów Ludzkich zrealizowano 20 projektów edukacyjnych, w których przeszkolonych zostało 11 tysięcy osób. Z bezpłatnych szkoleń skorzytali m.in bezrobotni, pracujący, rolnicy, zagrożoni utratą pracy, wykluczeniem społecznym i chcący otworzyć własne firmy.

Od 2008 r. ZDZ w Kielcach realizuje projekty edukacyjne w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 23 zakończone już projekty lub będące w trakcie realizacji to szansa na bezpłatne uzyskanie kwalifikacji zawodowych dla ponad 11 tysięcy mieszkańców województw świętokrzyskiego i mazowieckiego. W organizowanych przez ZDZ szkoleniach finansowanych ze środków Unii Europejskiej uczestniczą osoby pracujące, bezrobotne, poszukujące pracy, bierne zawodowo, uczące się i kształcące, a także rolnicy i ich domownicy oraz nauczyciele i uczniowie.

Działania Zakładu w zakresie rozwoju zasobów ludzkich zostały wyróżnione przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego. W 2007 roku ZDZ w Kielcach został laureatem konkursu „Dobre praktyki EFS” i uzyskał prawo do posługiwania się tytułem „Najlepsza inwestycja w człowieka”. Natomiast w 2008 r. Staropolska Izba Przemysłowo-Handlowa nagrodziła ZDZ tytułem „Novator 2007” w dziedzinie „Inwestycje innowacyjne w usługach”. za realizację projektu „Edukacja ustawiczna drogą do europejskiej kariery” finansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W roku szkolnym 2009/2010 ZDZ w Kielcach wzbogacił swoją ofertę skierowaną do młodzieży o nowatorskie klasy o profilu „wojskowym” lub „policyjnym”, które zostały utworzone w ramach innowacji pedagogicznej. W efekcie we wrześniu 2009 r. 317 uczniów rozpoczęło naukę w klasach mundurowych ZDZ w 3-letnich liceach, a także w 4-letnich technikach o kierunkach technik: informatyk, logistyk, budownictwa i mechanik. Organizowane są dla nich m.in. zajęcia w jednostkach wojskowych i policji, obozy sprawnościowe, nauka strzelania, samoobrony, technik interwencji.

Uczniowie klas mundurowych ZDZ w Kielcach, pomimo krótkiego okresu funkcjonowania tego typu szkół, uczestniczyli już w wielu wydarzeniach patriotycznych, w tym najważniejszych świętach narodowych, uroczystościach rocznicowych i historycznych. Wszystkie wystąpienia, pokazy i parady śledzone są z dużym zainteresowaniem przez mieszkańców regionu. Powołane zostały również dwie specjalne kompanie honorowe szkół ZDZ, uczniów w mundurach fizylierów z czasów napoleońskich i młodzieży umundurowanych w tradycyjne, wojskowe khaki.

13 października 2009 r. ZDZ w Kielcach był gospodarzem międzynarodowej konferencji naukowej „Współpraca międzynarodowa w szkolnictwie zawodowym”. Uczestnikami konferencji byli goście z instytucji edukacyjnych z całej Europy, a także parlamentarzyści, przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, instytucji i urzędów, Zakładów Doskonalenia Zawodowego z obszaru kraju. Konferencja miała na celu zaprezentowanie oraz wymianę doświadczeń w zakresie kształcenia zawodowego w Polsce i Europie. B

ardzo ważnym wydarzeniem w życiu szkolnym uczniów klas mundurowych było uroczyste ślubowanie ponad 300 uczniów, które odbyło się 14 października 2009 r. na terenie Centrum Szkolenia Na Potrzeby Sił Pokojowych. W uroczystości uczestniczyli m.in. posłowie i senatorowie, przedstawiciele władz wojewódzkich, samorządowych, oświatowych, instytucji rynku pracy, urzędów, władz wojskowych, rodzice, znajomi uczniów oraz pracownicy ZDZ, a także goście z zagranicznych instytucji edukacyjnych współpracujących z ZDZ z Włoch, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Ukrainy i Szwajcarii.

W pierwszym kwartale 2010 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach przeszkolił swojego milionowego kursanta. Był to symboliczny moment, który dobitnie ukazał ogromne osiągnięcia firmy, a także zasługi ZDZ w poszerzaniu kwalifikacji i umiejętności osób dorosłych w formach pozaszkolnych. W ponad 40 tys. zorganizowanych kursach uczestniczyło wiele pokoleń mieszkańców aktualnych województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego, a także innych obszarów, na których firma obecnie nie prowadzi działalności.

W maju 2010 r. ZDZ w Kielcach został laureatem najbardziej prestiżowego w kraju konkursu Najlepsze Produkty i Usługi organizowanego przez Fundację Polskiego Godła Promocyjnego „Teraz Polska”. Nagrodzone zostały kompleksowe usługi edukacyjne - kursy, szkoły dla młodzieży i dorosłych, poradnictwo zawodowe, szkolenia współfinansowane ze środków EFS. Jerzy Wątroba odebrał dyplom z rąk prezydenta Bronisława Komorowskiego. Wyróżnienie stanowi potwierdzenie najwyższych standardów kształcenia obowiązujących w szkołach i na kursach.

4 kwietnia 2011 r. odbył się finał I Festiwalu Talentów, na którym swoje uzdolnienia zaprezentowali uczniowie szkół ZDZ w kategoriach muzyka, taniec, plastyka, sport, fryzjerstwo i gastronomia. Na scenie Wojewódzkiego Domu Kultury publiczność obejrzała m.in. występy muzyczne, wokalne, taneczne, pokazy umiejętności fryzjerskich, gastronomicznych, plastycznych, karate i judo. Uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe i wycieczkę do Rzymu. Do konkursu zgłosiło się 140 utalentowanych uczniów, z których wyłoniono 40 półfinalistów, a następnie 20 finalistów.

29 kwietnia 2011 r. miał miejsce koncert finałowy I Ogólnopolskiego Konkursu Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej Kielce 2011, zorganizowany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach dla uczniów swoich szkół i innych Zakładów z całej Polski. Podczas koncertu finałowego zaprezentowało się 11 najlepszych wykonawców, którzy wcześniej zostali wyłonieni w drodze eliminacji. Dodatkową atrakcją był występ Orkiestry Koncertowej Reprezentacyjnego Zespołu Artystycznego Wojska Polskiego z Warszawy oraz ukraińskiego zespołu ZOREPAK z Buczacza.

W 2012 r. ZDZ świętował podwójny jubileusz: 65-lecia działalności Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach i 20-lecie funkcjonowania niepublicznych Szkół ZDZ. Na obchody złożyło się wiele uroczystości, konkursów, wydarzeń artystycznych zorganizowanych w ciągu całego roku na terenie trzech województw. Wśród nich znalazły się m.in. II Ogólnopolski Konkurs Piosenki Żołnierskiej i Patriotycznej, Konkurs Artystyczny, Festiwal Sztuki Fryzjerskiej, Konkurs Fotograficzno-Plastyczny, występy tanecznych zespołów z Polski, Hiszpanii oraz Ukrainy.

W ramach podwójnego święta ZDZ w 2012 r. odbyły się także lokalne obchody jubileuszu w Miechowie, Ostrowcu Św. i w Radomiu. Zwieńczeniem jubileuszu ZDZ była Uroczysta Gala zorganizowana 5 października 2012 r. w WDK-u, na którą przybyło kilkuset przyjaciół firmy, parlamentarzyści, przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, urzędów, instytucji, organizacji, firm, służb mundurowych, ZDZ z całego kraju, a także zagraniczni partnerzy ZDZ. Gala została poprzedzona ślubowaniem uczniów klas mundurowych, które miało miejsce w kieleckim Parku Miejskim.

Obecnie Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach jest wiodącą instytucją szkoleniową w regionie, a także ważnym ogniwem systemu edukacji ustawicznej i aktywnym propagatorem uczenia się przez całe życie. Zalicza się również do czołowych niepublicznych organizacji edukacyjnych w Polsce. Posiada najbardziej rozbudowaną sieć placówek dydaktycznych w regionie, która obejmuje wszystkie miasta powiatowe w woj. świętokrzyskim oraz Chmielnik, podregion radomski (byłe woj. radomskie) w woj. mazowieckiem i powiat miechowski w woj. małopolskim.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki