Szkoły i kursy dla Ciebie

Egzaminy energetyczne

ureEgzaminowanie kandydatów do pracy na stanowiskach związanych z dozorem, eksploatacją urządzeń i instalacji elektrycznych, cieplnych i gazowych odbywa się w ZDZ przed Komisją Kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.

Po zdaniu egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną słuchacz otrzymuję świadectwo kwalifikacyjne ważne przez okres 5 lat, uprawniające go zgodnie z ustawą Prawo energetyczne do pracy na stanowiskach związanych z dozorem, eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych. Po wygaśnięciu ważności świadectwa, wymagane jest ponowne podejście do egzaminu przed Komisją Kwalifikacyjną ZDZ.

Do egzaminu mogą przystąpić osoby, które już posiadają wiedzę w wymaganym zakresie lub ją nabędą po kursie zorganizowanym w ZDZ. Tylko w 2019 roku do egzaminów w ZDZ przystąpiło 2016 osób, a zdawalność wyniosła 100%.

 

 

W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego możesz uzyskać następujące rodzaje uprawnień energetycznych:

Uprawnienia elektryczne G1


Kierowane są one do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych, wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną. Zakres uprawnień elektrycznych G1 obejmuje:

 1. urządzenia prądotwórcze przyłączone do krajowej sieci elektroenergetycznej bez względu na wysokość napięcia znamionowego
 2. urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne o napięciu nie wyższym niż 1kV
 3. urządzenia, instalacje i sieci o napięciu znamionowym powyżej 1 kV
 4. zespoły prądotwórcze o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia elektrotermiczne
 6. urządzenia do elektrolizy
 7. sieci elektrycznego oświetlenia ulicznego
 8. elektryczna sieć trakcyjna
 9. elektryczne urządzenia w wykonaniu przeciwwybuchowym
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa oraz urządzenia i instalacje automatycznej regulacji, sterowania i zabezpieczeń urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Uprawnienia cieplne G2


Kierowane są one do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych. Zakres uprawnień cieplnych G2 obejmuje:

 1. kotły parowe do ciśnienia …….MPa, kotły wodne do temp. …………°C na paliwa stałe, płynne i gazowe, o mocy powyżej 50kW, wraz z urządzeniami pomocniczymi
 2. sieci i instalacje cieplne wraz z urządzeniami pomocniczymi, o przesyle ciepła powyżej 50 kW
 3. turbiny parowe oraz wodne o mocy powyżej 50kW wraz z urządzeniami pomocniczymi
 4. przemysłowe urządzenia odbiorcze pary i gorącej wody o mocy powyżej 50 kW
 5. urządzenia wentylacji, klimatyzacji i chłodnicze, o mocy powyżej 50kW
 6. pompy, ssawy, wentylatory i dmuchawy, o mocy powyżej 50 kW
 7. sprężarki o mocy powyżej 20 kW oraz instalacje sprężonego powietrza i gazów technicznych
 8. urządzenia do składowania, magazynowania i rozładunku paliw, o pojemności składowania odpowiadającej masie ponad 100 Mg
 9. piece przemysłowe o mocy powyżej 50kW
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa i urządzenia automatycznej regulacji do urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Uprawnienia gazowe G3


Kierowane są one do osób zajmujących się eksploatacją i dozorem urządzeń, instalacji i sieci gazowych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających, magazynujących i zużywających paliwa gazowe. Zakres uprawnień cieplnych G3 obejmuje:

 1. urządzenia do produkcji paliw gazowych, generatory gazu
 2. urządzenia do przetwarzania i uzdatniania paliw gazowych, rozkładanie paliw gazowych, urządzenia przeróbki gazu ziemnego, oczyszczalnie gazu, rozprężalnie i rozlewnie gazu płynnego, odazotownie, mieszalnie
 3. urządzenia do magazynowania paliw gazowych
 4. sieci gazowe rozdzielcze o ciśnieniu nie wyższym niż 0,5 MPa (gazociągi i punkty redukcyjne, stacje gazowe)
 5. sieci gazowe przesyłowe o ciśnieniu powyżej 0,5 MPa (gazociągi, stacje gazowe, tłocznie gazu)
 6. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu nie wyższym niż 5 kPa
 7. urządzenia i instalacje gazowe o ciśnieniu powyżej 5 kPa
 8. przemysłowe odbiorniki paliw gazowych o mocy powyżej 50 kW
 9. turbiny gazowe
 10. aparatura kontrolno-pomiarowa, urządzenia sterowania do sieci, urządzeń i instalacji wymienionych w pkt. 1,2,3,4,5,6,7,8,9

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki