Szkoły i kursy dla Ciebie

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Szkoły dla dorosłych

Pierwsze szkoły ZDZ dla dorosłych rozpoczęły działalność w 1992 roku. Aktualnie w 15 miastach na terenie województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego funkcjonuje blisko 30 szkół oferujących edukację w systemie dziennym, stacjonarnym i zaocznym. Dzięki tak rozbudowane sieci szkół słuchacze mają dostęp do wysokiej jakości kształcenia nie tylko w dużych aglomeracjach miejskich ale również w mniejszych miejscowościach. Jest to bardzo duże ułatwienie szczególnie dla osób, które muszą pogodzić naukę z pracą zawodową oraz innymi obowiązkami.

Obecnie w Szkołach ZDZ dla dorosłych słuchacze mogą rozpocząć naukę w następujących typach szkół:

Liceum Ogólnokształcące

4-letnie LO dla dorosłych kierowane jest do absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu dojrzałości - świadectwo maturalne. Wydane dokumenty są podstawą do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych. Absolwenci Zasadniczej Szkoły Zawodowej oraz Branżowej Szkoły I stopnia przyjmowani są do klasy II.

Zapisy do szkoły organizowane są dwa razy w roku. Umożliwia to rozpoczęcie nauki we wrześniu (semestr letni) lub w lutym (semestr zimowy).

Zajęcia dydaktyczne prowadzi kadra, która zapewnia wysoki poziom kształcenia. Lekcje odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach dydaktycznych.

Szkoła Policealna


Oferta szkół policealnych kierowana jest do osób dorosłych posiadających wykształcenie średnie, które chcą zdobyć konkretny zawód. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zewnętrznego - dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Zapisy do szkoły organizowane są dwa razy w roku. Umożliwia to rozpoczęcie nauki we wrześniu (semestr letni) lub w lutym (semestr zimowy).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w profesjonalnych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami kształcenia w danym zawodzie. Zatrudniona kadra nauczycieli profesjonalnie przygotowuje do podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Dodatkowo szkołach ZDZ istnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji drogą kursową.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe umożliwiają uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mają możliwość uzyskania kwalifikacji zawodowych oraz dyplom technika w wybranym zawodzie.

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną. Po zdanym egzaminie absolwenci KKZ otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:

 • mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie
 • posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • Fototechnik
 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Technik administracji
 • Technik archiwista
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik księgarstwa
 • Technik logistyk
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik rachunkowości
 • Technik spedytor
 • Technik technologii ceramicznej
 • Technik technologii drewna
 • Technik technologii odzieży
 • Technik transportu drogowego
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik usług kosmetycznych
 • Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Technik budownictwa
 • Technik drogownictwa
 • Technik geodeta
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Monter – elektronik
 • Monter mechatronik
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik teleinformatyk
 • Blacharz samochodowy
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik dentystyczny
 • Technik elektroradiolog
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Terapeuta zajęciowy
 • Ogrodnik
 • Technik agrobiznesu
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik leśnik
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik ogrodnik
 • Technik rolnik
 • Technik weterynarii
 • Cukiernik
 • Kelner
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik przetwórstwa mleczarskiego
 • Technik technologii żywności
 • Technik turystyki wiejskiej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Wędliniarz


Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem

Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wybranej placówce szkoleniowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki