Szkoły i kursy dla Ciebie

Klasy mundurowe

Oferta nauki w klasach mundurowych kierowana jest nie tylko dla młodzieży planującej swoją przyszłość zawodową w służbach mundurowych ale również dla osób, które już na etapie szkoły średniej chcą poznać zasady ich funkcjonowania i późniejszej pracy w nich. Istotą tej innowacji pedagogicznej jest poszerzenie kształcenia na wybranym kierunku (np. technik informatyk, technik logistyk, technik budownictwa) o dodatkowe zajęcia m.in. z wiedzy o społeczeństwie i wychowania fizycznego. Aktualnie w klasach mundurowych Szkół ZDZ uczy się ponad 1200 uczniów i uczennic.

Rodzaje klas mundorowych

Aktualnie w Szkołach ZDZ funkcjinują następujace rodzaje innowacji mundurowych


Uczniowie, którzy wybrali innowację wojskową, kształceni są zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji dla bezpieczeństwa, wychowania fizycznego i wiedzy o społeczeństwie. Innowacja ta umożliwia bliższe poznanie specyfiki pracy w wojsku oraz wzrost świadomości w tym zakresie, który zwiększy szanse młodzieży na dokonanie w przyszłości trafnych wyborów edukacyjno – zawodowych.

Uczniowie innowacji wojskowej:

 • są przygotowywani do uczestniczenia w przedsięwzięciach obronnych
 • uczestniczą w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach
 • uczestniczą w „szkole życia"
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu
 • poznają tradycje kultury, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
 • zdobywają wiedzę o siłach zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, regulaminach wojskowych, musztrze, zasadach posługiwania się bronią, szkoleniu strzeleckim, sanitarnym, saperskim, logistycznym, terenoznawstwie, taktyce
 • uczestniczą w obozach sprawnościowych organizowanych w roku szkolnym i wakacje


Uczniowie klas policyjnych są kształceni zgodnie z poszerzonym programem nauczania o zajęcia z zakresu edukacji policyjnej:

Uczniowie innowacji policyjnej:

 • są przygotowywani do przeciwdziałania przestępczości
 • poznają podstawowe pojęcia dotyczące kryminologii i kryminalistyki, jak również poszerzają wiadomości z zakresu prawa karnego
 • są wychowywani w duchu patriotyzmu
 • poznają tradycje kultury polskiej, które kształtują postawy preferujące honor i szacunek dla drugiego człowieka
 • zdobywają wiedzę o ochronie, bezpieczeństwie i porządku publicznym oraz o prawie wykroczeń, negocjacjach, prewencji
 • są przygotowywani do posługiwania się bronią i ćwiczą elementy musztry policyjnej
 • uczestniczą w obozach sprawnościowych organizowanych w roku szkolnym i wakacje


Uczniowie klas strażackich zapoznani zostają z podstawowymi zagadnieniami dotyczącymi funkcjonowania służby pożarniczej, przyswajają wiedzę niezbędną do organizacji i prowadzenia akcji ratowniczej tj. zabezpieczania operacyjnego obiektów i terenów, środków i urządzeń gaśniczych, rozpoznawania zagrożeń, taktyki działań gaśniczych i ratowniczych oraz ochrony ludności.

Uczniowie innowacji strażackiej:

 • uczestniczą w zajęciach zorganizowanych w szkole i w Państwowej Straży Pożarnej
 • rozwijają zainteresowania podstawami pożarnictwa i pracą strażaka
 • przygotowują się do działalności zawodowej strażaka
 • rozwijają zainteresowania ratownictwem
 • uświadamiają sobie konieczność ciągłego doskonalenia się i samokształcenia, twórczego myślenia oraz zainteresowania postępem technicznym w ochronie przeciwpożarowej
 • kształtują gotowość niesienia pomocy zagrożonym i potrzebującym
 • budują poczucie odpowiedzialności za bezpieczeństwo własne i kolegów
 • kształtują postawę patriotyczną
 • uczestniczą w obozach sprawnościowych organizowanych w roku szkolnym i wakacje


Edukacja młodzieży, która wybiera ten rodzaj innowacji ma na celu zwiększenie ich wiedzy i umiejętności niezbędnych do samodzielnego podejmowania racjonalnych decyzji i skutecznych działań ratowniczych. Przygotowuje uczniów do udzielania poszkodowanym możliwej w danych warunkach pomocy oraz indywidualnego ratownictwa przedmedycznego w nagłych stanach zagrożenia życia i wypadkach.

Uczniowie innowacji bezpieczeństwa wewnętrznego:

 • zdobywają wiedzę i umiejętności do wykonywania zadań w dziedzinie bezpieczeństwa i obronności oraz kontynuowania nauki w tym zakresie
 • przygotowują się egzaminów wstępnych do służb mundurowych
 • kształtują postawy ochrony życia i zdrowia własnego oraz innych osób, a także gotowości udzielania pomocy współobywatelom
 • przygotowują się do aktywnego udziału w przedsięwzięciach obronnych
 • ćwiczą umiejętności samoobrony i przeciwstawiania się zagrożeniom czasu pokoju i wojny
 • dbają o wszechstronny rozwój fizyczny, zdobywając wiadomości i umiejętności samokontroli, samooceny i samodzielnego podejmowania działań usprawniających funkcjonowanie organizmu
 • rozwijają sprawność kondycyjno-koordynacyjną poprzez aktywność ruchową i zachowania prozdrowotne
 • uczestniczą w zajęciach strzeleckich, terenoznawstwie, ćwiczeniach musztry, szkoleniu z pierwszej pomocy przedmedycznej
 • wychowywani są w duchu patriotyzmu
 • kształtują poczucie humanitaryzmu i solidarności międzyludzkiej


Korzyści wynikające z nauki na kierunkach mundurowych ZDZ

 • W przypadku innowacji wojskowej (klasa wojskowa), absolwent takiej klasy będzie posiadał pierwszeństwo w powołaniu do służby w Wojskach Obrony Terytorialnej. Więcej informacji na ten temat znajduje się na stronie internetowej Ministerstwa Obrony Terytorialnej (kliknij w link)
 • Absolwenci innowacji policyjnej (klasa policyjna) w przypadku ubiegania się do pracy w policji uzyskają przy naborze 4 dodatkowe punkty z tytułu ukończenia policyjnej klasy mundurowej.
 • Podczas edukacji na kierunkach mundurowych, Szkoły ZDZ przygotowują młodzież do wstępnych egzaminów sprawnościowych do uczelni wojskowych, szkół policyjnych i pożarniczych.
 • Ukończenie klasy mundurowej i pozytywny wynik egzaminu maturalnego stanowi doskonałą możliwość do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych na kierunkach związanych z bezpieczeństwem wewnętrznym.

Zakres kształcenia w klasach mundurowych określony jest programem nauczania dla wybranego typu szkoły i kierunku nauki. Młodzież bierze udział w zajęciach organizowanych w jednostkach wojskowych, policji i straży pożarnej na terenie całego kraju. Zdobywa również umiejętności z zakresu: strzelectwa, samoobrony i technik interwencji, musztry, narciarstwa zjazdowego oraz wspinaczki. Uczy się także nurkowania i survivalu (szkoły przetrwania). Ważnym elementem kształcenia w klasach mundurowych są bezpłatne obozy szkoleniowo-sprawnościowe i sportowe organizowane na terenie całego kraju w czasie roku szkolnego i wakacji. Uczniowie pod okiem doświadczonych zawodowych żołnierzy, policjantów i strażaków zdobywają specjalistyczną wiedzę i nowe umiejętności.

Pododdziały historyczne

Szkoły ZDZ duże znaczenie przywiązują do kształcenia młodzieży w duchu wartości patriotycznych i poszanowania tradycji. Potwierdzeniem tego są m.in. jedyne w regionie tak rozbudowane pododdziały historyczne młodzieży klas mundurowych. Barwne stroje będące repliką mundurów żołnierzy polskich z różnych epok stanowią niezwykle widowiskową oprawę nie tylko uroczystości szkolnych, ale i świąt państwowych. Dlatego tak często młodzież bierze udział w obchodach Święta Konstytucji 3 Maja, Święta Niepodległości i innych wydarzeń państwowych.

Systematyczne organizowane ćwiczenia musztry i kroku defiladowego powodują, że podczas uroczystości pododdziały historyczne prezentują się niezwykle dostojnie i profesjonalnie. Młodzież reprezentując szkoły ZDZ pogłębia wrażliwość patriotyczną, poszerza wiedzę na temat przeszłości narodu i doskonale upamiętnia tradycje oręża polskiego.


Pododdział historyczny podchorążych z okresu Powstawania Listopadowego z Kielc
Złożony z młodzieży z Technikum ZDZ w Kielcach im. „Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ” funkcjonującego w ramach Zespołu Szkół ZDZ w Kielcach. Ich mundury nawiązują do umundurowania podchorążych Szkoły Podchorążych Piechoty z 1830 roku.

 

Pododdział historyczny szwoleżerów z okresu Księstwa Warszawskiego z Radomia
W jego skład wchodzi młodzież ze Szkół ZDZ w Radomiu im. 72 Pułku Piechoty. Mundury pododdziału nawiązują do umundurowania 1 Pułku Szwoleżerów Gwardii Cesarskiej Napoleona Bonapartego, jednej z najlepszych jednostek kawalerii ówczesnej Europy.

 

Pododdział historyczny fizylierów z okresu Księstwa Warszawskiego ze Starachowic
Tworzy go młodzież z Technikum ZDZ w Starachowicach. Mundury pododdziału nawiązują do umundurowania oddziałów piechoty armii Księstwa Warszawskiego.

 

Pododdział historyczny piechoty z okresu Powstania Kościuszkowskiego z Ostrowca Świętokrzyskiego
Złożony jest z młodzieży z Technikum ZDZ w Ostrowcu Świętokrzyskim. Mundury nawiązują umundurowania oddziałów regularnych walczących podczas insurekcji kościuszkowskiej z końca XVIII wieku.


Pododdział historyczny legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego z Buska-Zdroju
W skład grupy wchodzi młodzież ze Szkół ZDZ w Busku-Zdroju. Mundury nawiązują do umundurowania ułanów legionowych Marszałka Józefa Piłsudskiego z okresu tuż po odzyskaniu niepodległości przez Polskę w 1918 roku.

Współpraca

Wysokie standardy kształcenia w klasach mundurowych utrzymywane są dzięki zatrudnieniu w Szkołach ZDZ specjalistów posiadających wieloletnie doświadczenie w pracy w służbach mundurowych.
Ponadto ZDZ współpracuje z jednostkami wojskowymi, uczelniami wyższymi, jednostkami policji i straży pożarnej. Dzięki tej współpracy młodzież ma możliwość szkolenia się podczas organizowanych obozów w kluczowych jednostkach kształcących zawodowe kadry mundurowe naszego kraju.

Filmy

 

Obozy szkoleniowo-obronne i obozy sportowe organizowane dla młodzieży klas mundurowych w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego

Pokaz musztry paradnej w wykonaniu młodzieży Technikum ZDZ w Kielcach im. Żołnierzy Sił pokojowych ONZ podczas slubowania młodzueży klas mundurowych. Plac Wojności w Kielcach, 28 wrzesnia 2018r.

 

Defilada klas mundurowych podczas ślubowania Szkół ZDZ w Radomiu (październik 2016 r.)
Ślubowanie klas mundurowych Gimnazjum ZDZ na Rynku w Starachowicach (październik 2016 r.)

 

Pokaz musztry paradnej w wykonaniu młodzieży z Technikum Zawodowego ZDZ w Kielcach im. Żołnierzy Sił Pokojowych ONZ
Zajęcia klas mundurowych na Ośrodku Sprawności Fizycznej podczas obozu sportowo-obronnego w Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce

 

Program pilotażowy MON

Program pilotażowy Ministerstwa Obrony Narodowej dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych

Program pilotażowy MON dla szkół prowadzących Piony Certyfikowanych Wojskowych Klas Mundurowych ma na celu wsparcie wytypowanych placówek oświatowych w zakresie spójnego i aktualnie obowiązującego w siłach Zbrojnych RP szkolenia wojskowego.

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu ZDZ Kielce, jako jedna z dwóch placówek oświatowych w regionie radomskim została zakwalifikowana do realizacji tego pilotażu. To wyróżnienie nasza placówka zawdzięcza już prawie dziesięcioletniemu zaangażowaniu szkoły w edukację uczniów klas mundurowych oraz wysokiemu poziomowi wyszkolenia naszych wychowanków.

Uczniowie naszej placówki brali dotychczas udział w praktycznych szkoleniach wojskowych w niżej wymienionych jednostkach: 2 Pułku Saperów w Kazuniu, Batalionie Reprezentacyjnym WP Warszawa, 25 Brygadzie Kawalerii Powietrznej w Tomaszowie Mazowieckim, 42 Bazie Lotnictwa Szkolnego w Radomiu, Centrum Szkolenia Służb Inżynieryjno – Lotniczych w Dęblinie, Kompanii Reprezentacyjnej Sił Powietrznych w Dęblinie.

Szkoły im. 72 Pułku Piechoty w Radomiu zostały wytypowane do programu również dzięki temu, że zabezpieczają wszystkie uroczystości patriotyczne w regionie wystawiając nw.asystę honorową: poczty sztandarowe, kompanie honorowe, asystę przy pomnikach i sprawują opiekę nad grobami poległych żołnierzy i weteranów.

Program pilotażowy, który uruchomiony został we wrześniu 2017 roku, będzie trwał dla naszych uczniów prawie dwa lata i będzie miał formę zajęć teoretycznych i praktycznych, w tym także w postaci szkolenia poligonowego. Powyższe zajęcia odbywają się przy wsparciu jednostek wojskowych i instytucji podległych MON. Opiekę merytoryczną i wsparcie szkoleniowe dla naszej placówki w ramach pilotażu zapewnia 42. Baza Lotnictwa Szkolnego w Radomiu oraz WKU Radom.

Absolwenci naszej szkoły biorący udział w programie będą mogli po zakończeniu nauki przejść kilkutygodniowe szkolenie poligonowe zakończone przysięgą wojskową. Będą mieli również pierwszeństwo w ubieganiu się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej, jak również do Wojsk Obrony Terytorialnej. Natomiast uczniowie zamierzający kontynuować naukę na wyższych uczelniach wojskowych będą mogli liczyć na dodatkowe punkty w trakcie egzaminów kwalifikacyjnych.

pilotaz MON

Zapisz się do naszej Szkoły - wybierz kierunek dla siebieJęśli nie znalazłeś kierunku dla siebie. Zadzwoń do nas
  W związku z przesłaniem swojej wstępnej deklaracji przystąpienia do Szkół Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż :
 1. Administratorem moich danych osobowych jest Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach z siedzibą : 25-950 Kielce, ul. Paderewskiego 55.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych : iod@zdz.kielce.pl.
 3. Moje dane osobowe przetwarzane są w celu rekrutacji do szkół ZDZ w Kielcach na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 4. Dane osobowe mogą być przekazywane innym organom i podmiotom wyłącznie na podstawie obowiązujących przepisów prawa.
 5. Moje dane osobowe będą przechowywane przez okres 6 miesięcy od wysłania mojej deklaracji
 6. Posiadam prawo do dostępu do treści swoich danych, prawo do ich sprostowania, prawo do sprzeciwu oraz prawo do ich usunięcia.
 7. Mam prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy przetwarzanie danych osobowych mnie dotyczących naruszyłoby przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 roku.
 8. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki