Komisje egzaminacyjne

 

Współczesny rynek pracy wymaga od pracowników posiadania specjalistycznych kwalifikacji, udokumentowanych świadectwami lub zaświadczeniami kwalifikacyjnymi, uprawniającymi do wykonywania zawodu. Ich uzyskanie umożliwiają Komisje Egzaminacyjne powołane przy ZDZ.

 

W Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach możliwe jest przystąpienie do egzaminów i uzyskanie:

 

 

Egzaminy spawalnicze

 

Przeprowadzanie egzaminów i nadawanie uprawnień odbywa się na podstawie przyznanego Zakładowi Atestu Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach, umożliwiającego egzaminowanie spawaczy oraz posiadanych przez pracowników ZDZ licencji ww. Instytutu, uprawniających:

  • do egzaminowania spawaczy po kursach o charakterze podstawowym i ponadpodstawowym prowadzonych przez ZDZ pod nadzorem merytorycznych Instytutu Spawalnictwa
  • do okresowej weryfikacji spawaczy

 

Egzaminowanie i uprawnianie spawaczy przeprowadzane jest według Wytycznych W-05/IS-17, zgodnie z serią norm PN-EN 287 i PN-EN ISO 9606, a także dyrektywą 97/23/EWG z dn. 29 maja 1997 r., dotyczącą urządzeń ciśnieniowych.

 

W ZDZ mieści się również Ośrodek Egzaminacyjny Spawaczy UDT-CERT w zakresie PN-EN 287-1:2007 i PN-EN ISO 9606-2:2005.

 

Osoby, które zdały egzamin, otrzymują Książki spawacza z wpisem przeszkolenia oraz Świadectwa Egzaminu Spawacza według Euronormy nr 287-1, wystawiane w trzech językach: polskim, niemieckim i angielskim.

 

W roku 2015 Oddziałowa Komisja Spawalnicza wydała 851 uprawnień spawalniczych.

 

Kursy spawalnicze w ZDZ

 

 

Egzaminy z zakresu energetyki

 

Od 1998 r. na mocy decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki przy ZDZ, po przedłużeniu w 2010 r. na kolejnych 5 lat, funkcjonuje Komisja Kwalifikacyjna do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z dozorem oraz eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci energetycznych wymienionych:

  • w Grupie 1 - Urządzenia, instalacje i sieci elektroenergetyczne wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające energię elektryczną
  • w Grupie 2 - Urządzenia wytwarzające, przetwarzające, przesyłające i zużywające ciepło oraz inne urządzenia energetyczne
  • w Grupie 3 - Urządzenia, instalacje i sieci gazowe wytwarzające, przetwarzające, przesyłające, magazynujące i zużywające paliwa gazowe

 

Egzaminowanie odbywa się zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci.

 

Aby przystąpić do egzaminu weryfikującego kwalifikacje należy:

  • złożyć wniosek o sprawdzenie kwalifikacji
  • uiścić opłatę egzaminacyjną w wysokości 185 zł (tj. 10 % najniższego wynagrodzenia za pracę pracowników, obowiązującego w dniu złożenia wniosku)

 

Absolwenci szkoleń, a także osoby, których dotychczasowe uprawnienia straciły ważność mogą zdawać egzamin przed Komisją Kwalifikacyjną przy ZDZ. Po zdaniu egzaminu (składającego się z części praktycznej i teoretycznej) absolwenci kursów ZDZ otrzymują Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci w odpowiedniej Grupie.

W wyniku egzaminów przeprowadzonych przed Komisją, uprawnienia w zakresie eksploatacji lub dozoru w 2015 roku otrzymało 1161 osób.

 

Kursy energetyczne w ZDZ

 

Egzaminy z zakresu przewozu towarów niebezpiecznych

 

W 2004 r. ZDZ otrzymał w Zezwoleniu Marszałka Województwa w Kielcach na prowadzenie kursów dokształcających kierowców przewożących towary niebezpieczne.

 

Kursy kończą się egzaminem zewnętrznym przed dwuosobową komisją, powołaną przez marszałka województwa. Nadane przez nią uprawnienia ADR ważne są przez 5 lat.

Zaświadczenia wydawane są w formie karty kredytowej ze zdjęciem.

 

Kursy ADR w ZDZ

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS