Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu


SZKOLENIE

Konserwator dźwigników z napędem elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym (kat. IV EM, kat. III EM, kat. II EM lub kat. I EM)

Nazwa szkolenia:

 • Konserwator dźwigników z napędem elektrycznym, hydraulicznym i pneumatycznym (kat. IV EM, kat. III EM, kat. II EM lub kat. I EM)

Cel szkolenia:

 • przygotowanie do konserwacji dźwigników 
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • świadectwo robotnika wykwalifikowanego w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz roczny staż pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń albo
 • świadectwo czeladnicze z zakresu elektromechaniki dźwignicowej oraz roczny staż pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń albo
 • świadectwo ukończenia odpowiedniej zasadniczej szkoły zawodowej lub równorzędnej oraz roczny staż pracy zawodowej przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń albo
 • tytuł kwalifikacyjny mistrza w zawodzie odpowiadającym pracy przy urządzeniach technicznych oraz 6-miesięczny staż pracy przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń albo
 • świadectwo ukończenia średniej szkoły zawodowej bądź co najmniej 3 lata nauki w odpowiedniej szkole wyższej i 6-miesięczny staż pracy przy konserwacji lub naprawach tych urządzeń technicznych
 • w przypadku kat. I E, kat. II E lub kat. III E: ważne uprawnienia do eksploatacji odpowiednich urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających energię elektryczną (grupa 1)
 • brak przeciwwskazań zdrowotnych

Tematyka szkolenia:

 • wiadomości o dozorze technicznym
 • wiadomości ogólnotechniczne związane z budową i eksploatacją dźwigników
 • budowa dźwigników
 • konserwacja dźwigników
 • zajęcia praktyczne
 • bezpieczeństwo i higiena pracy

Liczba godzin zajęć:

 • 50 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną przez Urząd Dozoru Technicznego

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej)
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do konserwacji dźwigników w zakresie wyposażenia elektrycznego: urządzenia o napędzie nieelektrycznym posiadające elektryczne obwody bezpieczeństwa i sygnalizacji, których wartość napięcia względem ziemi nie przekracza 60 V prądu stałego lub 24 V prądu przemiennego (kat. IV E) oraz wyposażenia mechanicznego: urządzenia wyposażone w mechanizmy z napędem ręcznym (kat. IV M) albo
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do konserwacji dźwigników w zakresie wyposażenia elektrycznego: urządzenia posiadające układy napędowe i sterowania z silnikami asynchronicznymi (kat. III E) oraz wyposażenia mechanicznego: zespoły mechaniczne, z wyłączeniem układów hydraulicznych i pneumatycznych (kat. III M) oraz uprawnień kategorii niższej (kat. IV EM) albo
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do konserwacji dźwigników w zakresie wyposażenia elektrycznego: urządzenia posiadające układy napędowe i sterowania z silnikami asynchronicznymi klatkowymi lub pierścieniowymi (kat. II E) oraz wyposażenia mechanicznego: zespoły mechaniczne, włącznie z układami hydraulicznymi i pneumatycznymi (kat. II M) oraz uprawnień kategorii niższych (kat. IV EM i kat. III EM) albo
 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez Urząd Dozoru Technicznego, zawierające zapis dotyczący uprawnień do konserwacji dźwigników w zakresie wyposażenia elektrycznego: urządzenia posiadające dowolne systemy sterowania i dowolne układy napędowe (kat. I E) oraz wyposażenia mechanicznego: urządzenia wyposażone w mechanizmy specjalnego przeznaczenia (kat. I M) oraz uprawnień kategorii niższych (kat. IV EM, kat. III EM i kat. II EM)

Miejsce szkolenia:

 • CKZ nr 2 w Kielcach ul. Śląska 9 , tel. 41/342 88 01,  607 124 613
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki