Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu


SZKOLENIE

Organizacja pomocy społecznej

Nazwa szkolenia:

 • Organizacja pomocy społecznej

Cel szkolenia:

 • przygotowanie do kierowania jednostkami pomocy społecznej (z wyłączeniem kierowania placówkami rodzinnymi)

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • 3-letni staż pracy w pomocy społecznej (z wyłączeniem kierowania placówkami rodzinnymi)
 • posiadanie specjalizacji z pomocy społecznej (z wyłączeniem kierowania placówkami rodzinnymi)

Tematyka szkolenia:

 • współczesne kierunki rozwoju polityki społecznej w ujęciu globalnym, europejskim i lokalnym
 • elementy organizacji i zarządzania w pomocy społecznej 
 • elementy etyki
 • zadania jednostek organizacyjnych pomocy społecznej gminy, powiatu i województwa
 • ewaluacja działań, metody i techniki badań wykorzystywanych w pomocy społecznej
 • wybrane zagadnienia prawne, ze szczególnym uwzględnieniem prawa  administracyjnego, prawa pracy, prawa zamówień
 • ublicznych, prawa rodzinnego i prawa dotyczącego ochrony danych osobowych
 • wybrane zagadnienia z zakresu przepisów dotyczących pomocy społecznej i zabezpieczenia społecznego
 • publiczne relacje, reklama społeczna i promocja działań w pomocy społecznej - public relations (PR)
 • mediacje i negocjacje w pomocy społecznej
 • stres i wypalenie zawodowe
 • konsultacje dotyczące pracy dyplomowej wymaganej do uzyskania specjalizacji
 • wizyty studyjne - hospitacje instytucji działających w obszarze pomocy społecznej

Liczba godzin zajęć:

 • 265 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • napisanie pracy dyplomowej
 • uzyskanie pozytywnej oceny pracy dyplomowej
 • obrona pracy dyplomowej
 • egzamin wewnętrzny

Wydawane dokumenty:

 • dyplom wydany przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MRPiPS)
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki