Szkoły i kursy dla Ciebie

Szczegóły kursu


SZKOLENIE

ADR - początkowe szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Nazwa szkolenia:

 • ADR - początkowe szkolenie specjalistyczne w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach

Cel szkolenia:

 • zapoznanie kierowców pojazdów przewożących towary niebezpieczne z zagrożeniami występującymi podczas przewozu oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku
 • przygotowanie do egzaminu kwalifikacyjnego przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Marszałkowski

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • wiek powyżej 21 lat przy przystępowaniu do egzaminu zewnętrznego
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • ważne zaświadczenie ADR o ukończeniu kursu podstawowego albo
 • ukończenie kursu początkowego podstawowego
 • spełnienie wymagań określonych w przepisach prawa o ruchu drogowym i o transporcie drogowym w stosunku do kierowców wykonujących przewóz drogowy

Tematyka szkolenia:

 • zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku
 • szczególne wymagania dotyczące pojazdów
 • ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern
 • dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych

Liczba godzin zajęć:

 • 16 godz. + 1 godz. ćwiczeń praktycznych

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją egzaminacyjną powołaną przez Urząd Marszałkowski

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej)
 • zaświadczenie wydane przez Urząd Marszałkowski, potwierdzające posiadanie uprawnień w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki