Klasy mundurowe w Szkołach ZDZ

klasy munduroweSzkoły ZDZ zapraszają młodzież i dorosłych do nauki w klasach mundurowych. Od roku szkolnego 2009/2010 kandydaci mają do wyboru kształcenie w klasach wojskowych lub policyjnych. Natomiast od roku szkolnego 2010/2011 w Szkołach ZDZ uruchomione zostały klasy strażackie. W ofercie edukacyjnej na rok 2011/2012 pojawiły się także specjalności w klasach wojskowych - lotnictwo oraz marynarka wojenna i handlowa.


W roku szkolnym 2012/2013 oferta klas mundurowych wzbogaciła się dodatkowo o klasy służb więziennych oraz bezpieczeństwa wewnętrznego. W roku 2013/2014 można również wybrać kształcenie w klasie celnej lub wojskowej - kwatermistrzowskiej. Tego typu klasy to już kolejna nowatorska inicjatywa ZDZ skierowana do mieszkańców regionu.

 

W klasach mundurowych młodzież i dorośli łączą naukę zgodnie z wybranym kierunkiem kształcenia w Zasadniczych Szkołach Zawodowych ZDZ, Liceach Ogólnokształcących ZDZ, Technikach ZDZ lub Szkołach Policealnych ZDZ z dodatkowymi zajęciami praktycznymi i teoretycznymi z zakresu funkcjonowania konkretnych służb mundurowych.


Zakres kształcenia w klasach mundurowych jest regulowany programem nauczania dla wybranego typu szkoły i kierunku. Dzięki temu po zakończeniu nauki i zdaniu egzaminu końcowego, uczniowie i słuchacze uzyskują tytuł technika w wybranym zawodzie. Co jednak bardzo ważne, absolwenci klas mundurowych nabywają dodatkową wiedzę i umiejętności, poszerzające ich kompetencje i zwiększające szanse na zatrudnienie.


Kształcenie młodzieży z klas mundurowych w duchu wartości patriotycznych przyczynia się do integracji młodych ludzi ze społeczeństwem oraz przeciwdziała negatywnym zjawiskom w postępowaniu części uczniów  (wzrost przestępczości, narkomania, alkoholizm itp.). Klasy tego typu wychodzą naprzeciw naturalnym potrzebom młodego człowieka: spożytkowania młodzieńczej energii i zapału, ciekawości, chęci przeżycia przygody, kształtowania tężyzny fizycznej.


Szkoły ZDZ zapewniają uczniom i słuchaczom odpowiednie warunki do rozwoju, zdobywania wiedzy, a także realizowania własnych zainteresowań i ambicji. Osoby, które interesują się sprawami związanymi z działaniem służb mundurowych, mają tutaj doskonałą okazję do poznania ich funkcjonowania w praktyce. W szkole uczniowie i słuchacze uczestniczą w zajęciach z poszerzonym programem z zakresu wiedzy o społeczeństwie i przysposobienia obronnego. Natomiast w jedną sobotę w miesiącu biorą udział w zajęciach organizowanych w jednostce wojskowej w Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych w Kielcach. Organizowane są również zajęcia i obozy szkoleniowe w jednostkach wojskowych, policji, straży pożarnej i uczelniach resortowych na terenie całego kraju. Z możliwości kształcenia w klasach mundurowych w Szkołach ZDZ skorzystało już 1800 uczniów i słuchaczy, a w roku szkolnym 2012/2013 uczy się 1300 osób.

Film o klasach mundurowych - wojskowych, policyjnych i strażackich w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS