Uprawnienia

ZDZ w Kielcach posiada bogatą ofertę kursów i seminariów kształcących pracowników większości sektorów gospodarki. Wykonywanie niektórych zawodów jest uzależnione od posiadania specjalistycznych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami wydanymi przez odpowiednie urzędy i instytucje.

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom klientów, Zakład spełnił wiele rygorystycznych wymagań i uzyskał prawo do szkolenia, egzaminowania i nadawania specjalistycznych uprawnień.

 

Atesty, certyfikaty, poświadczenia, upoważnienia i zezwolenia przyznane Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Kielcach:

 

isAtest Instytutu Spawalnictwa w Gliwicach - uprawniający do szkolenia oraz egzaminowania spawaczy w zakresie spawania: gazowego (311), łukowego elektrodą otuloną (111), elektrodą topliwą w osłonie gazów (131, 135), drutem proszkowym w osłonie gazu aktywnego (136), elektrodą nietopliwą w osłonie gazu obojętnego (141).

 

udt2Poświadczenie Oceny Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie upoważniające do szkolenia spawaczy w zakresie norm PN-EN 287-1:2011, PN-EN ISO 9606-2:2007 i PN-EN 1418:2000.

 

 

udtPoświadczenie Oceny Urzędu Dozoru Technicznego w Warszawie potwierdzające, że ZDZ w Kielcach jest Ośrodkiem Egzaminacyjnym Spawaczy UDT-CERT w zakresie PN-EN 287-1:2011, PN-EN ISO 9606-2:2007 i PN-EN 1418:2000.

 

 

myslowiceCertyfikat Ośrodka Doskonalenia Kadr Ministerstwa Gospodarki w Mysłowicach uprawniający do prowadzenia kursów dla kierowcówwózków jezdniowych z napędem silnikowymorazwydawania odnośnych zaświadczeń.

 

 

ccertUpoważnienie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do prowadzania szkoleń dla operatorówkoparko-ładowarek, ładowarek jednonaczyniowych, koparek jednonaczyniowych, spycharek, pił mechanicznych do ścinki drzew oraz agregatów tynkarskich.

ccertUpoważnienie Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie do prowadzenia szkoleń dla operatorów maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych budowlanych i drogowych o nowe kursy na operatorów walców, narzędzi udarowych, zagęszczarek, ubijaków, przecinarek i betoniarek.

ure
Akt Powołania przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki Komisji Kwalifikacyjnej przy Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach do stwierdzania kwalifikacji na stanowiskach pracy związanych z eksploatacją oraz dozorem rządzeń, instalacji i sieci energetycznych.

 

pironUpoważnienia Świętokrzyskiego i Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin do prowadzenia szkoleń w zakresie obrotu, konfekcjonowania i stosowania środków ochrony roślin.

 

umarZezwolenie Świętokrzyskiego Urzędu Marszałkowskiego na prowadzenie kursów dokształcających dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (ADR) w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas.

 

 

umarZaświadczenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego o wpisie do rejestru organizatorów szkoleń dla kandydatów na przewoźników turystycznych i pilotów wycieczek.

 

 

LZezwolenia właściwych jednostek samorządu terytorialnego na prowadzenie szkoleń dla kandydatów na kierowców kat.: A, B, C, CE, T.

 

 

 

ministerstwo.jpgWpis do rejestru agencji zatrudnienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy jako agencji pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej i jako agencji poradnictwa zawodowego.

 

 

 

altPorozumienie z Polskim Towarzystwem Informatycznym w Warszawie o współpracy w zakresie propagowania i organizacji egzaminów Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych (ECDL i European Komputer Driving Licence) dla uczestników szkoleń przeprowadzanych przez ZDZ w Kielcach.

 

.

Potwierdzenia obowiązujących standardów w zakresie kształcenia w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Kielcach:

 

isoCertyfikat Systemu Zarządzania Jakością w zakresie kształcenia w systemie szkolnym i pozaszkolnym z uwzględnieniem projektów edukacyjnych wg normy PN-EN ISO 9001:2009 - przyznany w 2005 r. przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA w Warszawie, a którego ważność została przedłużona w 2011 r.

 

iQ.jpgCertyfikat IQNet - potwierdzający spełnienie najwyższych standardów w zakresie świadczonych usług zgodnych z normami ISO 9001 - przyznany w 2005 r. (ważność przedłużona w 2011 r.) przez Polskie Centrum Badań i Certyfikacji SA w Warszawie na zasadzie członkostwa w Międzynarodowej Sieci Certyfikacji (IQNet).

 

tuv.jpgPartnerstwo z TÜV SÜD w zakresie monitoringu jakości świadczonych usług edukacyjnych i wydawania absolwentom szkoleń zaświadczeń o ukończeniu szkolenia uznawanych w Unii Europejskiej - nawiązane w 2005 r.

 

 

ksuWpis do Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) w zakresie usług szkoleniowych - dokonany w 2005 r. przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości w Warszawie.

 

 

wupWpis do Rejestru Instytucji Szkoleniowych - dokonany w 2009 r. przez Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach.

 kuratoriumAkredytacje Świętokrzyskiego, Małopolskiego i Mazowieckiego Kuratora Oświaty w zakresie prowadzenia kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS