Lista szkoleń i kursów...Nazwa kursu Miejscowość Data rozpoczęcia System realizacji
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - kucharz Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2019.02.02 Zaoczny
Kwalifikacyjny kurs zawodowy - mechanik pojazdów samochodowych Kielce CKZ, ul. Paderewskiego 2019.02.08 Zaoczny

Szkoły dla dorosłych

Pierwsze szkoły ZDZ dla dorosłych rozpoczęły działalność w 1992 roku. Aktualnie w 15 miastach na terenie województw: świętokrzyskiego, mazowieckiego i małopolskiego funkcjonuje blisko 30 szkół oferujących edukację w systemie dziennym, wieczorowym i zaocznym. Dzięki tak rozbudowane sieci szkół słuchacze mają dostęp do wysokiej jakości kształcenia nie tylko w dużych aglomeracjach miejskich ale również w mniejszych miejscowościach. Jest to bardzo duże ułatwienie szczególnie dla osób, które muszą pogodzić naukę z pracą zawodową oraz innymi obowiązkami.

Obecnie w Szkołach ZDZ dla dorosłych słuchacze mogą rozpocząć naukę w następujących typach szkół:

Liceum Ogólnokształcące

3-letnie LO dla dorosłych kierowane jest do absolwentów gimnazjum i 8-letniej szkoły podstawowej. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu dojrzałości - świadectwo maturalne. Wydane dokumenty są podstawą do kontynuowania nauki na uczelniach wyższych.

Zapisy do szkoły organizowane są dwa razy w roku. Umożliwia to rozpoczęcie nauki we wrześniu (semestr letni) lub w lutym (semestr zimowy).

Zajęcia dydaktyczne prowadzi kadra, która zapewnia wysoki poziom kształcenia. Lekcje odbywają się w odpowiednio wyposażonych pracowniach dydaktycznych.

Szkoła Policealna


Oferta szkół policealnych dla dorosłych kierowana jest do osób posiadających wykształcenie średnie, które chcą zdobyć konkretny zawód. Po ukończeniu nauki absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia szkoły, a po zdaniu egzaminu zewnętrznego - dyplom potwierdzający zdobyte kwalifikacje zawodowe.

Zapisy do szkoły organizowane są dwa razy w roku. Umożliwia to rozpoczęcie nauki we wrześniu (semestr letni) lub w lutym (semestr zimowy).

Zajęcia dydaktyczne odbywają się w profesjonalnych pracowniach wyposażonych w nowoczesny sprzęt zgodny z wymogami kształcenia w danym zawodzie. Zatrudniona kadra nauczycieli profesjonalnie przygotowuje do podjęcia zatrudnienia w wyuczonym zawodzie. Dodatkowo szkołach ZDZ istnieje możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji drogą kursową.

Kwalifikacyjne Kursy Zawodowe

Zgodnie z nowelizacją Ustawy o Systemie Oświaty od 1 września 2012 r. osoby dorosłe nie mogą już zdobywać zawodu w technikum dla dorosłych, zasadniczej szkole zawodowej dla dorosłych, liceum profilowanym dla dorosłych oraz technikum uzupełniającym dla dorosłych. Natomiast szkoły policealne mogą kształcić dorosłych tylko w ograniczonej liczbie zawodów.

1 września 2012 roku Ministerstwo Edukacji Narodowej wprowadziło w miejsce likwidowanych szkół nową formę kształcenia zawodowego dla dorosłych - kwalifikacyjne kursy zawodowe. Umożliwiają one uzyskanie lub uzupełnienie kwalifikacji zawodowych w wybranym zawodzie. Na kwalifikacyjnych kursach zawodowych osoby dorosłe mają możliwość  uzyskać kwalifikacje zawodowe i dyplom technika w wybranym zawodzie.

Ukończenie takiego kursu umożliwia przystąpienie do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, w zakresie danej kwalifikacji, przeprowadzanego przez okręgową komisję egzaminacyjną.

Absolwenci kwalifikacyjnych kursów zawodowych mogą przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w zakresie danej kwalifikacji, a po jego zdaniu otrzymują świadectwo potwierdzające kwalifikacje w zawodzie.

Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe można uzyskać:

 • mając wykształcenie średnie i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie
 • posiadając wykształcenie zasadnicze zawodowe i świadectwa potwierdzające wszystkie kwalifikacje w danym zawodzie i uzupełnione wykształcenie średnie w liceum ogólnokształcącym

Kwalifikacyjne kursy zawodowe prowadzone są według programów nauczania, uwzględniających podstawę programową Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 • Fototechnik
 • Fryzjer
 • Krawiec
 • Sprzedawca
 • Stolarz
 • Technik administracji
 • Technik archiwista
 • Technik cyfrowych procesów graficznych
 • Technik ekonomista
 • Technik handlowiec
 • Technik księgarstwa
 • Technik logistyk
 • Technik organizacji reklamy
 • Technik rachunkowości
 • Technik spedytor
 • Technik technologii ceramicznej
 • Technik technologii drewna
 • Technik technologii odzieży
 • Technik transportu drogowego
 • Technik transportu kolejowego
 • Technik usług fryzjerskich
 • Technik usług kosmetycznych
 • Asystent kierownika produkcji filmowej/telewizyjnej
 • Betoniarz-zbrojarz
 • Monter zabudowy i robot wykończeniowych w budownictwie
 • Murarz-tynkarz
 • Technik budownictwa
 • Technik drogownictwa
 • Technik geodeta
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych
 • Elektryk
 • Monter – elektronik
 • Monter mechatronik
 • Technik elektroenergetyk transportu szynowego
 • Technik elektryk
 • Technik informatyk
 • Technik mechatronik
 • Technik teleinformatyk
 • Blacharz samochodowy
 • Mechanik automatyki przemysłowej i urządzeń precyzyjnych
 • Mechanik pojazdów samochodowych
 • Operator obrabiarek skrawających
 • Ślusarz
 • Technik mechanik
 • Technik pojazdów samochodowych
 • Asystent osoby niepełnosprawnej
 • Opiekun medyczny
 • Opiekun osoby starszej
 • Opiekun w domu pomocy społecznej
 • Opiekunka dziecięca
 • Opiekunka środowiskowa
 • Technik bezpieczeństwa i higieny pracy
 • Technik dentystyczny
 • Technik elektroradiolog
 • Technik elektroniki i informatyki medycznej
 • Technik farmaceutyczny
 • Technik masażysta
 • Technik ochrony fizycznej osób i mienia
 • Technik sterylizacji medycznej
 • Terapeuta zajęciowy
 • Ogrodnik
 • Technik agrobiznesu
 • Technik architektury krajobrazu
 • Technik leśnik
 • Technik ochrony środowiska
 • Technik ogrodnik
 • Technik rolnik
 • Technik weterynarii
 • Cukiernik
 • Kelner
 • Kucharz
 • Piekarz
 • Technik hotelarstwa
 • Technik obsługi turystycznej
 • Technik przetwórstwa mleczarskiego
 • Technik technologii żywności
 • Technik turystyki wiejskiej
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych
 • Wędliniarz


Kandydaci na kwalifikacyjne kursy zawodowe składają w sekretariacie szkoły:

 • świadectwo ukończenia szkoły najwyższego stopnia
 • zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do kształcenia w określonym zawodzie
 • 1 fotografię
 • wpisowe - o ile jest wymagane w danej szkole
 • podanie o przyjęcie na kwalifikacyjny kurs zawodowy
 • kserokopię dowodu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem

Kandydaci podpisują również umowę dotyczącą warunków kształcenia i zasad odpłatności słuchacza.

Pobierz podanie o przyjęcie na Kwalifikacyjny Kurs Zawodowy (pdf)

Aby otworzyć powyższe dokumenty, potrzebujesz programu Adobe Acrobat Reader.
Program można bezpłatnie pobrać klikając w link.


Dokumenty rekrutacyjne należy złożyć w wypranej placówce szkoleniowej Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki