ZDZ zaprasza do współpracy pracodawców. Pomożemy przeszkolić pracowników ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego

kfsZakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza wszystkich pracodawców do skorzystania z możliwości nawet bezpłatnego podniesienia kwalifikacji swoich pracowników. Umożliwia to Krajowy Fundusz Szkoleniowy. ZDZ pomoże wybrać szkolenia, przygotować wnioski o dofinansowanie, a także zrealizuje kursy. Warto zainwestować w pracowników!

 

O sukcesie każdego przedsiębiorstwa w dużym stopniu decydują kwalifikacje zatrudnionej kadry pracowników. Szybki rozwój technologii, metod i technik pracy, sposobów zarządzania oraz zmiany przepisów krajowych i unijnych, wymagają stałego dostosowywania się do nowych warunków i sprostania silnej konkurencji na rynku.

Jednym ze sposobów dotrzymania kroku tempu zmian, jest udział pracowników w odpowiednio dobranych do potrzeb szkoleniach. Zakład Doskonalenia Zawodowego posiada nie tylko najszerszą ofertę kursów w regionie, ale także zapewnia najlepszą kadrę dydaktyczną i świetnie wyposażoną bazę szkoleniową. A co równie ważne dla klientów, wydaje powszechnie akceptowane dokumenty i przygotowuje do zdobycia uprawnień państwowych w określonych zawodach.

Krajowy Fundusz Szkoleniowy daje możliwość bezpłatnego przeszkolenia pracowników mikroprzedsiębiorstw, a w przypadku większych firm i instytucji refundacja obejmuje 80% kosztów kształcenia. Bezpośrednio rozdzielaniem środków z KFS zajmują się powiatowe urzędy pracy (lub miejskie), a wnioski przyjmowane są przez urzędy zgodnie z siedzibą pracodawcy lub miejscem prowadzenia działalności.

Zakład Doskonalenia Zawodowego zaprasza do współpracy pracodawców z terenu woj. świętokrzyskiego, południowego Mazowsza i powiatu miechowskiego w woj. małopolskim do współpracy w celu umożliwienia skorzystania ze szkoleń finansowanych przez KFS. Link do kontaktu z najbliższą placówką szkoleniową ZDZ.

ZDZ oferuje:

 • sprawdzenie jakimi środkami dysponuje dany powiatowy urząd pracy
 • zbadanie potrzeb szkoleniowych przedsiębiorstwa i przygotowanie odpowiedniej oferty szkoleniowej
 • pomoc w przygotowaniu wniosku do KFS
 • zrealizowanie zaplanowanego szkolenia w elastycznych terminach
 • pomoc w rozliczeniu dofinansowania na usługę szkoleniową


Kilka informacji o Krajowym Funduszu Szkoleniowym


Ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego mogą skorzystać wszyscy pracodawcy, którzy chcą podnieść kompetencje swoje oraz pracowników. Zgodnie z przepisami, pracodawcą jest każda osoba, zatrudniająca co najmniej jednego pracownika. Może to być zarówno osoba fizyczna i osoba prawna, ale także organizacja, która nie posiada osobowości prawnej (np. stowarzyszenie, fundacja). Warunkiem jest zatrudnianie pracownika na pełen lub część etatu, Nie ma natomiast znaczenia, czy umowa jest zawarta na czas określony, czy nieokreślony.

O przyjęciu wniosku decyduje ocena formalna urzędu pracy oraz termin złożenia formularza. Dodatkowo przyjęte zostały priorytety, których pracodawcy nie muszą spełniać łącznie, ale wypełnienie jednego z nich będzie skutkowało przyznaniem środków na szkolenie w pierwszej kolejności.

Priorytety Krajowego Funduszu Społecznego na 2016 r.:

 • Priorytet I . Wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego, tj. pozostającego w bezpośrednim związku z branżą lub zawodem, mającego na celu uzyskanie lub uaktualnienie kompetencji do celów zawodowych. Zakres szkolenia nie musi być tematycznie związany z głównym obszarem działalności wnioskującego, natomiast priorytet ten nie obejmuje tych form kształcenia i szkolenia, które w przeważającej mierze dotyczą tzw. kompetencji miękkich (psychospołecznych, interpersonalnych).
 • Priorytet II. Wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników, którzy mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.
 • Priorytet III. Wsparcie młodych, nowozatrudnionych pracowników na podstawie umów, o których mowa w art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (opis w uwagach).


Krajowy Fundusz Szkoleniowy zakłada następujące zasady dofinansowania szkoleń:

Mikroprzedsiębiorcy:

 • 100% - poziom dofinansowania
 • 11 562 zł - maksymalna kwota dofinansowania na osobę (jednak nie więcej niż wysokość 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika)
 • 0 zł - wkład własny
 • 11 562 - maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę

Pozostałe podmioty:

 • 80% - poziom dofinansowania
 • 11 562 zł - maksymalna kwota dofinansowania na osobę (jednak nie więcej niż wysokość 3-krotność przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika)
 • 2 891 zł - maksymalna kwota wkładu własnego na osobę
 • 14 453 - maksymalna kwota przeznaczona na szkolenie na osobę


Uwagi

 • Art. 150 f ust. 1 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. 2015, poz. 149 z późn. zm.): Starosta może zawrzeć umowę, na podstawie której refunduje pracodawcy lub przedsiębiorcy przez okres 12 miesięcy część kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenia społeczne skierowanych bezrobotnych do 30 roku życia, w wysokości uprzednio uzgodnionej, nieprzekraczającej jednak kwoty ustalonej jako iloczyn liczby zatrudnionych skierowanych bezrobotnych w miesiącu oraz kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującej w ostatnim dniu zatrudnienia każdego rozliczanego miesiąca i składek na ubezpieczenia społeczne od refundowanego wynagrodzenia.
 • Środki KFS przekazane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji UE stanowią pomoc de mini mis. Finansowanie kosztów kształcenia ustawicznego pracowników, udzielane pracodawcom prowadzącym działalność gospodarczą w rozumieniu prawa konkurencji Unii Europejskiej, stanowi pomoc de minimis. Limit pomocy de minimis stanowi równowartość 200 tys. euro w okresie trzech kolejnych lat obrotowych. Na stronie internetowej Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów www.uokik. gov.pl znajdują się m.in.: szczegółowe informacje dotyczące pomocy de minimis.

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS