SZKOLENIE

Palacz kotłów centralnego ogrzewania.

Nazwa szkolenia:

 • Palacz kotłów centralnego ogrzewania opalanych paliwem stałym, ciekłym i gazowym (grupa 2)

Cel szkolenia:

 • teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do obsługi kotłów wodnych niskotemperaturowych i parowych niskociśnieniowych
 • przygotowanie do egzaminu przed komisją kwalifikacyjną powołaną na podstawie decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wymagania wstępne dla kandydatów:

 • wiek powyżej 18 lat
 • ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna
 • wskazane: przygotowanie zawodowe lub praktyka zawodowa w charakterze pomocnika palacza

Tematyka szkolenia:

 • wybrane zagadnienia z techniki cieplnej
 • paleniska rusztowe
 • paleniska komorowe
 • paliwa stałe i przebieg procesu spalania
 • paliwa ciekłe i przebieg procesu spalania
 • paliwa gazowe i przebieg procesu spalania
 • budowa kotłów wraz z osprzętem i urządzeniami pomocniczymi
 • zasady eksploatacji kotłów i urządzeń pomocniczych
 • AKP i automatyka
 • bhp i przepisy przeciwpożarowe
 • zajęcia praktyczne

Liczba godzin zajęć:

 • 24 godz.

Sprawdzian wiedzy i umiejętności:

 • sprawdziany kontrolne w trakcie kursu
 • egzamin wewnętrzny
 • egzamin zewnętrzny przed komisją kwalifikacyjną powołaną na podstawie decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki

Wydawane dokumenty:

 • zaświadczenie wydane przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach (zgodne z wytycznymi MEN)
 • świadectwo kwalifikacyjne, wydane przez komisję kwalifikacyjną powołaną na podstawie decyzji prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, potwierdzające posiadanie uprawnień do eksploatacji odpowiednich urządzeń wytwarzających, przetwarzających, przesyłających i zużywających ciepło oraz innych urządzeń energetycznych (na obsługę kotłów zainstalowanych w obiektach bytowo-komunalnych oraz przemysłowych pracujących na cele grzewcze - wodnych do 100 0C i parowych do 0,07 MPa) (grupa 2)
* Przedstawiona oferta handlowa ma jedynie charakter informacyjny i nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 kodeksu cywilnego. Zakład Doskonalenia Zawodowego zastrzega sobie prawo do odwołania poszczególnych kursów w uzasadnionych przypadkach
 
 ** Podana cena kursu została skalkulowana dla grupy uczestników liczącej co najmniej 10 osób
 

Najbliższe terminy kursu


Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki