Szkoły i kursy dla Ciebie

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli, działającą pod nadzorem Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty od grudnia 2000 r. CDN wpisany jest także do rejestru prowadzonego przez Samorząd Województwa Świętokrzyskiego. Oferta centrum dotyczy doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i placówek oświatowo-wychowawczych, kadry kierowniczej oraz pracowników samorządowych związanych z oświatą z której każego roku korzysta ponad 1000 osób.

Wysoką jakość szkoleń gwarantuje kadra dydaktyczna rekrutująca się spośród pracowników naukowych wyższych uczelni, edukatorów, konsultantów oraz doradców metodycznych. Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych lub w dni powszednie w godzinach popołudniowych. CDN organizuje również szkolenia w ramach projektów finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Są to formy bezpłatne, które cieszą się dużym zainteresowaniem.

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość zorganizowania dowolnego rodzaju szkolenia w uzgodnionym miejscu i czasie. Realizujemy również szkolenia nie uwzględnione w ofercie.

Centrum Doskonalenia Nauczycieli posiada własną bazę szkoleniowo-dydaktyczną przy ul. Śląskiej 9 (w pobliżu akademików UJK) oraz w centrum Kielc przy ul. Paderewskiego 55 (w pobliżu dworców PKP i PKS). Z oferty edukacyjnej dla nauczycieli można także skorzystać w filiach CDN w Busku-Zdroju, Radomiu i Starachowicach.

 

Kursy kwalifikacyjne

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

Cel kursu:
Uzyskanie kwalifikacji z zakresu zarządzania oświatą.

Uzyskane kwalifikacje:
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą i placówką oświatową.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Obrona pracy dyplomowej.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego (wzór MEN).

Czas trwania: 260 godz.

Cena: 1500 zł (płatności można dokonywać w trzech ratach).

Warunki uczestnictwa:
Wykształcenie minimum średnie, średnie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle, przemyśle.

Cel kursu:
Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych oraz Centrach Kształcenia Praktycznego.

Uzyskane kwalifikacje:
Uzyskanie kwalifikacji  pedagogicznych do prowadzenia zajęć praktycznych w szkołach zawodowych oraz Centrach Kształcenia Praktycznego.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin końcowy.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego (wzór MEN).

Czas trwania: 150 godz.

Cena: 1100 zł (płatności można dokonywać w trzech ratach).

Warunki uczestnictwa:
Potwierdzenie zatrudnienia w placówce specjalnej, wykształcenie minimum średnie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle-przemyśle.

Cel kursu:
Wyposażenie nauczycieli praktycznej nauki zawodu w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwenci kursu uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie praktycznej nauki zawodu w placówkach specjalnych dla młodzieży o różnych niepełnosprawnościach.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Sposób przeprowadzenia sprawdzianu wiedzy:
Egzamin (ustny lub pisemny) z trzech modułów oraz 3 prace kontrolne (na 5 modułów).

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego (wzór MEN).

Czas trwania: 150 godz.

Cena: 1000 zł (płatności można dokonywać w trzech ratach).

Warunki uczestnictwa:
Nauczyciele placówek oświatowo-wychowawczych.

Cel kursu:
Nabycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Uzyskane kwalifikacje:
Uczestnicy kursu uzyskują kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Sposób odbywania zajęć
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Sposób przeprowadzania sprawdzianu wiedzy:
Egzamin teoretyczny i praktyczny z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu szklenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (zał. Nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy Dz. U. Nr 139 poz. 1132).

Czas trwania: 30 godz.

Cena: 350 zł

Kursy doskonalące

Cel kursu:
Nabycie umiejętności racjonalnego posługiwania się głosem w pracy dydaktycznej.

Czas trwania: 12 godz.

Cena: 200 zł

Warunki uczestnictwa:
Wskazane wykształcenie wyższe.

Cel kursu:
Zapoznanie z różnorodnymi ćwiczeniami, które zwiększają integrację oczu, uszu i całego ciała, co daje poprawę czytania i ortograficznego pisania.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czas trwania: 40 godz.

Cena: 500 zł

Warunki uczestnictwa:
Wskazane wykształcenie wyższe.

Cel kursu:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia teatrów szkolnych, przygotowania imprez i uroczystości szkolnych.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czas trwania: 40 godz.

Cena: 300 zł

Warunki uczestnictwa:
Wskazane wykształcenie wyższe.

Cel kursu:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia szkolnychzespołów tanecznych, prowadzenia zajęć rekreacyjno-ruchowych, tworzenia choreografii.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czas trwania: 60 godz.

Cena: 350 zł

Warunki uczestnictwa:
Osoby z ukończonym kursem I stopnia.

Cel kursu:
Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia szkolnych zespołów tanecznych, zajęć rekreacyjno-ruchowych, tworzenia choreografii.

Sposób odbywania zajęć:
W zależności od potrzeb uczestników (w tygodniu po południu od 16.00 lub w soboty i niedziele od 9.00 do 17.00).

Sposób przeprowadzania sprawdzianu wiedzy:
Aktywne uczestnictwo w zajęciach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czas trwania: 48 godz.

Cena: 260 zł

Warunki uczestnictwa:
Wskazane wykształcenie wyższe.

Cel kursu:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie metod organizacji sytuacji początkowych w grupie, rozluźniających i integrujących, informacji zwrotnych, tańców integracyjnych itp.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czas trwania: 15 godz.

Cena: 200 zł

Warunki uczestnictwa:
Wskazane wykształcenie wyższe.

Cel kursu:
Nabycie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czas trwania: 40 godz.

Cena: 300 zł

Warunki uczestnictwa:
Wskazane wykształcenie wyższe.

Cel kursu:
Przygotowanie nauczycieli do wykorzystywania muzykoterapii i arteterapii jako metod stymulowania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Czas trwania: 60 godz.

Cena: 300 zł

Cel kursu:
Poznanie różnorodnych technik plastycznych w wykonaniu przedmiotów codziennego użytku. Doskonalenie własnego warsztatu pracy. Dostosowanie technik plastycznych do możliwości rozwojowych uczniów.

Czas trwania: 32 godz.

Cena: 250 zł

Cel kursu:
Podniesienie kompetencji psychospołecznych uczestników. Rozwój własnej osobowości.

Czas trwania:  12 godz.

Cena: 130 zł

Kursy pedagogiczne

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci na kierowników wycieczek szkolnych powinni być nauczycielami lub innymi osobami pełnoletnimi, zaakceptowanymi przez organizatora wycieczki i posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Cel kursu:
Przygotowanie nauczycieli lub innych osób pełnoletnich do zadań związanych z organizacją i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu słuchacze uzyskują przygotowanie do zadań związanych z organizacją i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 14 godz.

Cena: 200 zł

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci na opiekunów przewozu dzieci i młodzieży powinni być osobami pełnoletnimi, posiadać wykształcenie minimum zawodowe, posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, posiadać predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Cel kursu:
Zapoznanie uczestników z zasadami sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas ich przejazdu środkami lokomocji.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu  słuchacze zapoznani są z zasadami sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas ich przejazdu środkami lokomocji.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 14 godz.

Cena: 200 zł

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży powinni być nauczycielami lub innymi osobami fizycznymi, które posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, być czynnymi instruktorami harcerskimi od stopnia podharcmistrza włącznie.

Cel kursu:
Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu słuchacze nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 10 godz.

Cena: 150 zł

Uczestnicy:
Kurs przeznaczony jest dla wykładowców na kursach, mistrzów i instruktorów praktycznej nauki zawodu bez kwalifikacji pedagogicznych.

Warunki uczestnictwa:
Wykształcenie minimum średnie, średnie wykształcenie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle, przemyśle.

Cel kursu:
Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki pedagogicznej.

Uzyskane kwalifikacje:
Uczestnicy po ukończeniu kursu nabywają wiedzę i umiejętności z zakresu pedagogiki, psychologii i metodyki nauczania.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 110 godz.

Cena: 850 zł

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży powinni być osobami pełnoletnimi, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Cel kursu:
Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu słuchacze nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach, ul. Paderewskiego 55.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 36 godz.

Cena: 250 zł

Studia podyplomowe

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Informatyki i Zarządzania w Rzeszowie.

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych.

Cel studiów:
Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów 'papierowych' oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych oraz gazetek szkolnych.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 339 godz.

Cena: 1100 zł za semestr

Studia podyplomowe realizowane z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Studia adresowane są do osób:

 • posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich)
 • którym zależy na rozwinięciu praktycznych umiejętności prowadzenia coachingu. Zapraszamy osoby, które chcą oferować coaching w ramach własnej działalności, menedżerów, którzy chcieliby rozwinąć swój styl zarządzania, dyrektorów i specjalistów HR, którzy widzą w coachingu skuteczne narzędzie rozwijania pracowników i wprowadzania zmian, a także trenerów i konsultantów, którzy chcą rozwinąć coachingowy styl pracy z klientem.

Cel studiów:
Studia przygotowują do samodzielnego prowadzenia coachingu. Obejmują warsztaty i wykłady, które kształtują postawę coacha i rozwijają umiejętności w zakresie prowadzenia sesji. Udział w zajęciach nie tylko rozwija kompetencje coachingowe, ale również silnie wpływa na osobisty rozwój, co potwierdzają uczestnicy programu.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN).

Czas trwania: 206 godz. (2 semestry).

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Cel studiów:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach lub WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12.

Czas trwania:
360 godz. (3 semestry) + 60 godzin praktyki pedagogicznej.

Cena: 1100 zł za semestr + 30 zł wpisowe.

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów:
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa" w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa" w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN).

Czas trwania: 250 godz. (2 semestry).

Cena: 3000 zł (1500 zł za semestr).

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Cel studiów:
Przygotowanie do realizacji zadań w zreformowanej szkole podstawowej.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN).

Czas trwania: 3 semestry.

Cena: 1100 zł za semestr + 30 zł wpisowe.

Studia podyplomowe realizowane z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) posiadający przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadających przygotowaniem pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN).

Czas trwania: 365 godz. (3 semestry).

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne

Cel:
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.
 
Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Czas trwania: 4 semestry.

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Cel studiów:
Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną- ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje w zakresie edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych umysłowo.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach lub WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN).

Czas trwania: 360 godz., w tym 150 godzin praktyki w przedszkolach-szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych itp.

Cena: 1100 zł + 30 zł wpisowe.

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cel studiów

 • Aktualizacja i rozszerzenie wiedzy z zakresu psychologii rozwojowej i klinicznej dzieci i młodzieży, współczesnych trendów w psychoterapii, a także głównych założeń w pracy socjoterapeutycznej.
 • Przygotowanie słuchaczy do identyfikowania i rozpoznawania potrzeb dzieci i młodzieży, w tym osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Opanowanie umiejętności niezbędnych do diagnozowania oraz prowadzenia działań terapeutycznych i wspierających dzieci i młodzież oraz ich rodziców.
 • Nabycie umiejętności konstruowania programów socjoterapeutycznych oraz planów działań wspierających ucznia/wychowanka.
 • Wykształcenie umiejętności komunikowania się przy użyciu różnych technik z osobami będącymi podmiotami socjoterapii, jak i specjalistami wspierającymi ten proces.

 
Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Czas trwania: 3 semestry.

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Cel studiów:
Studia przygotowują do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych (świetlica szkolna, internat, bursa, pedagog szkolny) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka)

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach lub WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12.

Czas trwania: 3 semestry

Cena: 1100 zł za semestr + 30 zł wpisowe.

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cel studiów

 • Doskonalenie umiejętności diagnozy, poradnictwa oraz doradztwa dziecku oraz jego rodzinie.
 • Zdobycie umiejętności praktycznych pozwalających na udzielanie fachowej pomocy oraz wsparcia dzieciom, młodzieży i ich rodzinom w trudnych sytuacjach życiowych.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Czas trwania: 3 semestry.

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych.

Cel studiów:
Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do pracy nauczycielskiej z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach lub WSBiP w Ostrowcu Świętokrzyskim, ul. Akademicka 12.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN).

Czas trwania: 520 godz. (3 semestry), w tym 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Cena: 1100 zł za semestr + 30 zł wpisowe.

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Czas trwania: 3 semestry.

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Politechniką Świętokrzyską w Kielcach.

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem  pedagogicznym.

Cel studiów:
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z techniki i wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej i gimnazjum.

Uzyskane kwalifikacje:
Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów z przedmiotu technika i wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach lub Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Aleja Tysiąclecia PP 7.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN).

Czas trwania: 360 godz. (3 semestry).

Cena: 1460 zł za semestr

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Cel studiów
Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno–pedagogicznych i innych instytucjach, w których przebiega proces rewalidacji tych osób. Wyposażenie w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących, a także ich trudności w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych. Ukazanie swoistości kształcenia tych osób w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Czas trwania: 3 semestry.

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cel studiów
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.
 
Czas trwania: 3 semestry.

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie do realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i objęcia kompetentnym wspomaganiem ich rodzin. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Czas trwania: 3 semestry.

Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i przedsiębiorczości.

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów:
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych: „Wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach ponadgimnazjalnych oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych i gimnazjach.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz podniesienie poziomu przygotowania merytorycznego i metodycznego  w w/w zakresie.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN).

Czas trwania: 3 semestry (390 godz.)

Cena: 1100 zł za semestr + 30 zł wpisowe


Studia podyplomowe organizowane są we współpracy z Wyższą Szkołą Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim.

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów:

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem,
 • zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym,
 • przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych,
 • przygotowanie do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym,
 • zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym,
 • stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej,
 • upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową,
 • wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Uzyskane kwalifikacje:
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych potrzebnych do zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych (wzór MEN).

Czas trwania: 3 semestry

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Szkolenia Rad Pedagogicznych odbywają się w placówce zainteresowanej szkoleniem. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra dydaktyczna. Poniżej prezentowane są jedynie wybrane szkolenia. Infomujemy, że CDN może realizować również inną tematyką zaproponowaną przez zleceniodawców.


Tematyka szkoleń Rad Pedagogicznych:

 

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki