Szkoły i kursy dla Ciebie

Kursy dla nauczycieli

Centrum Doskonalenia Nauczycieli

CDN przerwa

 

Centrum Doskonalenia Nauczycieli ZDZ w Kielcach jest niepubliczną placówką doskonalenia nauczycieli działającą od grudnia 2000 r. CDN wpisane jest do rejestru Samorządu Województwa oraz posiada akredytację Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty. Oferta Centrum dotyczy doskonalenia zawodowego dyrektorów oraz nauczycieli szkół i placówek oświatowych, a także pracowników instytucji samorządowych i innych, związanych z oświatą.

 Z usług CDN corocznie korzysta ponad 1000 osób. Wysoką jakość szkoleń gwarantuje specjalistyczna kadra dydaktyczna rekrutująca się spośród pracowników naukowych wyższych uczelni, edukatorów, doradców metodycznych, doświadczonych dyrektorów i nauczycieli. Zajęcia prowadzone są podczas zjazdów sobotnio-niedzielnych lub w dni powszednie w godzinach popołudniowych. CDN organizuje również szkolenia w ramach projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, w tym Europejskiego Funduszu Społecznego.

W przypadku grup zorganizowanych istnieje możliwość przeprowadzenia dowolnego szkolenia w uzgodnionym miejscu i czasie. Realizujemy również tematykę nie uwzględnioną w ofercie.

CDN posiada własną bazę dydaktyczną przy ul. Śląskiej 9 (w pobliżu akademików UJK) oraz w centrum Kielc przy ul. Paderewskiego 55 (w pobliżu dworców PKP i PKS). Z oferty edukacyjnej dla nauczycieli można także skorzystać w CDN w Radomiu.

 

Kliknij i pobierz naszą ofertę w wersji pdf

 

Kursy kwalifikacyjne

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, uprawnienia pedagogiczne, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

Cel kursu:
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności oraz kompetencje społeczne potrzebne do sprawnego i twórczego zarządzania szkołą / placówką oświatową, uwzględniające koncepcję przywództwa edukacyjnego.
*Program kursu opracowany został na podstawie Ramowego planu i programu kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą, zatwierdzonego przez Ministra  Edukacji Narodowej w dniu 10 listopada 2015 roku.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje niezbędne do ubiegania się (możliwość przystąpienia do konkursu) i zajmowania stanowiska dyrektora przedszkola, szkół wszystkich typów oraz placówek oświatowych.
*Kurs organizowany jest za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

Obszary tematyczne:
1) przywództwo edukacyjne w szkole,
2) przywództwo dla uczenia się i rozwoju indywidualnego,
3) polityka oświatowa – dyrektor jako lider w środowisku,
4) zarządzanie zasobami ludzkimi,
5) zarządzanie strategiczne w kontekście prawnym, społecznym i finansowym,
6) zarządzanie własnym rozwojem zawodowym,
a ponadto realizacja zadań praktycznych powiązanych z ww. obszarami tematycznymi kursu.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Warunki ukończenia:
Obrona pracy dyplomowej oraz sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań praktycznych.

Czas trwania: 250 godzin, nie krócej niż 9 miesięcy.

Cena: 1500 zł (płatności można dokonywać w trzech ratach).

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego lub świadectwo dojrzałości
i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie się nauczać lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie się nauczać.

Cel kursu:
Wyposażenie słuchaczy w umiejętności metodyczne, pedagogiczne i psychologiczne z zakresu diagnozowania uczniów, właściwego zarządzania procesem kształcenia, planowania i organizowania pracy dydaktycznej i wychowawczej w szkole, prowadzenia zajęć zgodnie ze specyfiką zawodu i aktualnymi  tendencjami w tym zakresie.
*Program kursu opracowany został na podstawie Programu ramowego kursu pedagogicznego dla nauczycieli praktycznej nauki zawodu, MEN, Warszawa, sierpień 1993 r.

Uzyskane kwalifikacje:
Przygotowanie pedagogiczne do zajmowania stanowiska nauczyciela praktycznej nauki zawodu w zasadniczych szkołach zawodowych, branżowych szkołach I stopnia, technikach, branżowych szkołach II stopnia i szkołach policealnych, w tym w szkołach w zakładach poprawczych i schroniskach dla nieletnich.

*Kurs przeznaczony jest również dla osób szkolących ratowników wodnych (Pismo MSW
nr DROL-NRGW-5503-66/2014 z dnia 28.04.2014).

**Kurs organizowany jest za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

Działy nauczania:
1) podstawy wiedzy o nauczaniu i wychowaniu,
2) metodyka  nauczania praktycznej nauki zawodu,
a ponadto obserwacje zajęć.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Warunki ukończenia:
Egzamin końcowy.

Czas trwania: 150 godzin.

Cena: 1100 zł (płatności można dokonywać w trzech ratach).

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia pedagogicznego studium technicznego lub świadectwo dojrzałości
i dokument potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie zawodu, którego będzie się nauczać lub tytuł mistrza w zawodzie, którego będzie się nauczać oraz potwierdzenie zatrudnienia w placówce kształcenia specjalnego.

Cel kursu:
Wyposażenie uczestników w wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pedagogiki specjalnej i przygotowanie  do pracy dydaktycznej, opiekuńczej i wychowawczej z dziećmi z różnymi niepełnosprawnościami.
* Program kursu opracowany został na podstawie Ramowego Programu MEN, Warszawa, lipiec 1994 r.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć w zakresie praktycznej nauki zawodu w placówkach specjalnych dla młodzieży z różnymi niepełnosprawnościami.
Kurs organizowany jest za zgodą Świętokrzyskiego Kuratora Oświaty.

Absolwenci otrzymują świadectwo ukończenia kursu kwalifikacyjnego oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z wymogami rozporządzenia MEN z dnia 28 maja 2019 r. w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli (Dz.U. z 2019 r., poz. 1045).

Moduły kursu:
1)  pedagogika specjalna,
2)  oligofrenopedagogika,
3)  podstawy psychologiczne rewalidacji i resocjalizacji,
4)  ortodydaktyka szkoły zawodowej,
5) warsztaty umiejętności interpersonalnych.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Warunki ukończenia:
Egzamin (ustny lub pisemny) z trzech modułów oraz 3 prace kontrolne.

Czas trwania: 150 godzin.

Cena: 1000 zł (płatności można dokonywać w trzech ratach).

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, uprawnienia pedagogiczne, potwierdzenie zatrudnienia w placówce oświatowej.

Cel kursu:
Nabycie umiejętności ratowniczych oraz kompetencji niezbędnych do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy w szkołach i placówkach oświatowych.

*Szkolenie kwalifikacyjne dla nauczycieli prowadzimy zgodnie z Art. 8 Ustawy z dnia 8 września 2006 r. o Państwowym Ratownictwie Medycznym (Dz. U. Nr 191, poz. 1410, z późn. zm.),  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 26 sierpnia 2009 r., w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz. U. Nr 139 poz. 1132) oraz Ramowym programem i planem szkolenia przygotowującego nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy, Warszawa 2010.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych,  w tym w ramach przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa” w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

Absolwenci otrzymują zaświadczenie ukończeniu szkolenia do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy oraz uzyskują kwalifikacje zgodnie z Załącznikiem  nr 2 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26.08.2009 r. w sprawie przygotowania nauczycieli do prowadzenia zajęć edukacyjnych w zakresie udzielania pierwszej pomocy (Dz.U. Nr 139 poz. 1132).
*Uwaga: zaświadczenie ważne jest 5 lat.

Program kursu:

 • podstawy anatomii i fizjologii człowieka,
 • wezwanie pomocy,
 • bezpieczeństwo własne, miejsca zdarzenia oraz poszkodowanego,
 • poszkodowany nieprzytomny,
 • resuscytacja krążeniowo-oddechowa,
  defibrylacja z użyciem automatycznego defibrylatora AED,
 • zadławienia,
 • urazy i skutki urazów,
 • tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchniowych,
 • wstrząs, zasady wstępnego postępowania przeciwwstrząsowego,
 • unieruchamianie złamań i podejrzeń złamań kości oraz zwichnięć,
 • pierwsza pomoc w wychłodzeniu i przegrzaniu,
 • nagłe zachorowania i inne stany nagłego zagrożenia zdrowotnego,
 • zatrucia,
 • wsparcie psychiczne poszkodowanego,
 • ewakuacja ze strefy zagrożenia,
 • udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych.

Sposób odbywania zajęć
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Warunki ukończenia:
Egzamin teoretyczny i praktyczny z zakresu wiedzy i umiejętności objętych programem szkolenia.

Czas trwania: 30 godzin.

Cena: 350 zł

Kursy doskonalące

Cel kursu:
Przygotowanie do prowadzenia pozalekcyjnych warsztatów z robotyki w klasach 4-8. W trakcie zajęć, nauczyciele zapoznają się  z możliwościami wykorzystania zestawów LEGO MINDSTORMS w pracy z uczniami.

Czas trwania: 8 godzin.

Cena: 150 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Przygotowanie do prowadzenia pozalekcyjnych warsztatów z robotyki w klasach 0-3. W trakcie zajęć, nauczyciele zapoznają się  z możliwościami wykorzystania zestawów LEGO WEDO w czasie pracy z uczniami.

Czas trwania: 8 godzin.

Cena: 150 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Nabycie umiejętności racjonalnego posługiwania się głosem w pracy dydaktycznej.

Czas trwania: 12 godzin.

Cena: 200 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Wyposażenie w umiejętności stymulowania rozwoju uczniów, w szczególności ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, poprzez ukazanie możliwości odczuwania radości z kontaktu z przyrodą, uczenia się przez obserwacje i spontaniczne badanie otoczenia.

Czas trwania: 60 godzin.

Cena: 600 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Zapoznanie z różnorodnymi ćwiczeniami, które wspierają procesy nauczania i uczenia się oraz korygują dysfunkcje i dysharmonie rozwojowe.

Czas trwania: 40 godzin.

Cena: 500 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia teatrów szkolnych, przygotowania imprez i uroczystości szkolnych.

Czas trwania: 40 godzin.

Cena: 300 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie organizacji i prowadzenia szkolnych zespołów tanecznych, prowadzenia zajęć rekreacyjno-ruchowych oraz tworzenia choreografii.

Czas trwania: 60 godzin.

Cena: 350 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Warunki uczestnictwa:
Osoby z ukończonym kursem I stopnia.

Cel kursu:
Poszerzenie wiedzy i doskonalenie umiejętności w zakresie prowadzenia szkolnych zespołów tanecznych, zajęć rekreacyjno-ruchowych oraz tworzenia choreografii.

Czas trwania: 48 godzin.

Cena: 260 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Zapoznanie z technikami i zagadnieniami dotyczącymi samoobrony. Nabycie umiejętności przewidywania i unikania ewentualnych ataków oraz poznanie sposobów bezpiecznego i skutecznego obezwładniania napastnika.

Czas trwania: 48 godzin.

Cena: 260 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Nabycie wiedzy i umiejętności w zakresie aktywizujących metod oddziałujących na sferę emocjonalną dziecka, sprzyjających ujawnieniu pozytywnych uczuć wzmacniających poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, wspomagających samodzielną aktywność.

Czas trwania: 15 godzin.

Cena: 250 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Przygotowanie do prowadzenia warsztatów programowania w języku obiektowym Scratch, stworzonym jako pomoc do uczenia dzieci i młodzieży, umożliwiającym łatwe tworzenie interaktywnych historyjek, animacji, gier i muzyki.

Czas trwania: 16 godzin.

Cena: 250 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Rozwijanie umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami multimedialnymi.

Czas trwania: 40 godzin.

Cena: 300 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Przekazanie uczestnikom praktycznej wiedzy, pozwalającej na przystosowanie procesów przetwarzania danych osobowych w placówce oświatowej do wymogów RODO.

Czas trwania: 7 godzin.

Cena: 200 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Przygotowanie do wykorzystywania muzykoterapii i arteterapii w procesie stymulowania rozwoju osób z niepełnosprawnością intelektualną.

Czas trwania: 60 godzin.

Cena: 300 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Poznanie różnorodnych technik plastycznych i doskonalenie warsztatu pracy w zakresie wykonania przedmiotów codziennego użytku. Rozwijanie umiejętności dostosowania technik plastycznych do możliwości rozwojowych uczniów.

Czas trwania: 32 godzin.

Cena: 300 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Cel kursu:
Celem szkolenia jest zapoznanie nauczycieli z Treningiem Umiejętności Społecznych jako jedną z form terapii dla dzieci ze spektrum autyzmu. Uczestnicy zapoznają się z założeniami pracy grupowej wg Goldsteina, zasadami tworzenia grup oraz prowadzenia zajęć. Uczestnicy zaplanują plan pracy grupy oraz przygotują zestaw materiałów na zajęcia.

Czas trwania:  18 godzin

Cena: 350 zł

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie o ukończeniu kursu.

Kursy pedagogiczne

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci na kierowników wycieczek szkolnych powinni być nauczycielami lub innymi osobami pełnoletnimi, zaakceptowanymi przez organizatora wycieczki i posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Cel kursu:
Przygotowanie nauczycieli lub innych osób pełnoletnich do zadań związanych z organizacją i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu słuchacze uzyskują przygotowanie do zadań związanych z organizacją i prowadzeniem wycieczek szkolnych dla dzieci i młodzieży.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 14 godz.

Cena: 200 zł

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci na opiekunów przewozu dzieci i młodzieży powinni być osobami pełnoletnimi, posiadać wykształcenie minimum zawodowe, posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, posiadać predyspozycje do pracy z dziećmi i młodzieżą.

Cel kursu:
Zapoznanie uczestników z zasadami sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas ich przejazdu środkami lokomocji.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu  słuchacze zapoznani są z zasadami sprawowania opieki i zapewnienia bezpieczeństwa uczniom podczas ich przejazdu środkami lokomocji.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 14 godz.

Cena: 230 zł

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci na kierowników placówek wypoczynku dzieci i młodzieży powinni być nauczycielami lub innymi osobami fizycznymi, które posiadają co najmniej trzyletni staż pracy opiekuńczo-wychowawczej lub dydaktyczno-wychowawczej, być czynnymi instruktorami harcerskimi od stopnia podharcmistrza włącznie.

Cel kursu:
Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu słuchacze nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji kierownika wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 10 godz.

Cena: 150 zł

Uczestnicy:
Kurs jest przeznaczony dla osób chcących pełnić funkcję instruktora praktycznej nauki zawodu, które nie posiadają kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Warunki uczestnictwa:
Wykształcenie minimum średnie, średnie wykształcenie techniczne lub tytuł mistrza w rzemiośle, przemyśle.

Cel kursu:
Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu podstaw pedagogiki, psychologii, metodyki i praktyki metodycznej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie praktycznej nauki zawodu (Dz. U. 2019, poz. 391).

Uzyskane kwalifikacje:
Uprawnienia do pełnienia funkcji instruktora praktycznej nauki zawodu.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 48 godz.

Cena: 650 zł

Uczestnicy:
Kurs jest przeznaczony dla osób chcących prowadzić zajęcia szkoleniowe dla dorosłych.

Cel kursu:
Celem jest nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu metodyki kształcenia osób dorosłych.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 30 godz.

Cena: 300 zł

Warunki uczestnictwa:
Kandydaci na wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży powinni być osobami pełnoletnimi, posiadać co najmniej średnie wykształcenie, posiadać odpowiednie warunki zdrowotne, posiadać predyspozycje do pracy wychowawczej z dziećmi i młodzieżą.

Cel kursu:
Nabycie uprawnień do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Uzyskane kwalifikacje:
Po ukończeniu kursu słuchacze nabywają uprawnienia do pełnienia funkcji wychowawcy wypoczynku dzieci i młodzieży.

Sposób odbywania zajęć:
Zajęcia odbywają się w systemie sobotnio-niedzielnym w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Zaświadczenie ukończenia kursu.

Czas trwania: 36 godz.

Cena: 250 zł

Studia podyplomowe

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych.

Cel studiów:
Słuchacze podczas studiów podyplomowych zdobywają wiedzę z zakresu bibliotekoznawstwa, czytelnictwa, literatury, a także informacji naukowej. Ponadto nabywają umiejętności praktycznego tworzenia księgozbiorów i ich katalogów 'papierowych' oraz komputerowych, a jednocześnie wdrażają się do posługiwania się w pracy bibliotecznej nowoczesnymi technologiami informacyjnymi (komputerami, mediami, mass mediami, Internetem). Słuchacze otrzymują także merytoryczne i metodyczne przygotowanie do prowadzenia zajęć w zakresie edukacji medialnej i czytelniczej, tworzenia słowno-wizualnych materiałów dydaktycznych oraz gazetek szkolnych.

Uzyskane kwalifikacje:
Absolwenci studiów nabywają uprawnienia do pracy w różnych typach bibliotek.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 258 godz. (2 semestry)

Cena: 3200 zł (1600 zł za semestr)

Cel studiów:
Wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu prowadzenia zajęć w placówkach wychowawczo-oświatowych.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 360 godz. (3 semestry) + 60 godzin praktyki pedagogicznej.

Cena: 3300 zł (1100 zł za semestr)

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów:
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć z przedmiotu „Edukacja dla bezpieczeństwa" w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 360 godz. (3 semestry)

Cena: 3300 zł (1100 zł za semestr)

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych (licencjackich lub magisterskich) z zakresu: pedagogiki wczesnoszkolnej, pedagogiki specjalnej (wszystkie specjalności), pedagogiki o specjalności nauczycielskiej, kierunków nauczycielskich z uprawnieniami pedagogicznymi.

Cel studiów:
Umożliwienie uzyskania kwalifikacji pedagoga specjalnego w zakresie pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie, koniecznych do realizacji programów rehabilitacyjnych ukierunkowanych na osoby z niepełnosprawnością intelektualną. Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą osób z niepełnosprawnością intelektualną - ich potencjału rozwojowego, ograniczeń w zakresie funkcjonowania procesów emocjonalno-motywacyjnych, intelektualnych, wykonawczych oraz umiejętności stymulowania rozwoju osób niepełnosprawnych z racjonalnym wykorzystaniem metod edukacyjnych i terapeutycznych.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje w zakresie edukacji i rewalidacji niepełnosprawnych umysłowo.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 450 godz. (3 semestry) + 180 godzin praktyki w przedszkolach-szkołach integracyjnych, szkołach specjalnych itp.

Cena: 3300 zł (1100 zł za semestr)

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) posiadający przygotowanie pedagogiczne

Cel studiów:
Celem studiów jest przygotowanie nauczycieli wychowania przedszkolnego, nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz osób legitymujących się dyplomem studiów wyższych co najmniej pierwszego stopnia posiadających przygotowaniem pedagogiczne do prowadzenia zajęć z zakresu gimnastyki podstawowej, gimnastyki korekcyjnej, rytmiki i tańca w przedszkolach i szkołach podstawowych na I etapie edukacyjnym (klasy I-III).

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 365 godz. (3 semestry)

Studia adresowane są do osób:
posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych (zawodowych, licencjackich lub magisterskich) oraz przygotowanie pedagogiczne.

Cel:
Celem studiów jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania zawodu logopedy.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 4 semestry

Cel studiów:
Studia przygotowują do pracy na stanowisku wychowawcy w placówkach opiekuńczo-wychowawczych szkolnych (świetlica szkolna, internat, bursa, pedagog szkolny) i pozaszkolnych, wspierających (m.in. świetlice socjoterapeutyczne, ogniska wychowawcze), interwencyjnych (pogotowia opiekuńcze) i socjalizacyjnych (domy dziecka)

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Czas trwania: 3 semestry

Cena: 3300 zł (1100 zł za semestr)

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych.

Cel studiów:
Uzyskanie kwalifikacji pedagogicznych do nauczania przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do pracy nauczycielskiej z zakresu nauczania przedmiotów zawodowych.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 495 godz. (3 semestry), w tym 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Cena: 3300 zł (1100 zł za semestr)

Warunki uczestnictwa:
Studia adresowane są do osób zainteresowanych poszerzeniem wiedzy w zakresie autyzmu i zespołu aspergera, absolwentów studiów wyższych – licencjackich i magisterskich, posiadających przygotowanie pedagogiczne (w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 12 marca 2009 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli).

Cel studiów:
Głównym celem studiów jest wyposażenie słuchaczy w wiedzę i umiejętności z zakresu spektrum autyzmu, diagnozy, terapii i edukacji. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy i umiejętności dotyczących rozpoznawania dzieci ze spektrum autyzmu, pracę z nimi oraz współpracę z ich środowiskiem wychowawczym i innymi specjalistami.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do pracy z zakresu diagnozy, terapii i edukacji uczniów ze spektrum autyzmu.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 400 godz. (3 semestry) + 150 godzin praktyki pedagogicznej.

Cena: 3600 zł (1200 zł za semestr)

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie merytoryczne i pragmatyczne słuchaczy do pracy z dziećmi i młodzieżą niesłyszącą i niedosłyszącą.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Czas trwania: 3 semestry.

Warunki uczestnictwa:
Studia skierowane są do osób posiadających dyplom ukończenia studiów wyższych oraz  przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów
Celem studiów jest nabycie kompetencji do prowadzenia skutecznego doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje w zakresie prowadzenia zajęć i pracy na stanowisku szkolnego doradcy zawodowego.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 295 godzin (3 semestry) + 60 godzin praktyki pedagogicznej.

Cena: 3300 zł (1100 zł semestr)

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych z przygotowaniem  pedagogicznym.

Cel studiów:
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć z techniki i wychowania komunikacyjnego w szkole podstawowej i gimnazjum.

Uzyskane kwalifikacje:
Przygotowanie merytoryczne i metodyczne nauczycieli w zakresie realizacji zadań szkoły, podstaw programowych i programów z przedmiotu technika i wychowanie komunikacyjne w szkole podstawowej i gimnazjum.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach lub Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach, Aleja Tysiąclecia PP 7.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 360 godz. (3 semestry).

Cena: 4380 zł (1460 zł za semestr)

Cel studiów
Przygotowanie merytoryczne i praktyczne do pracy wychowawczej, opiekuńczej, dydaktycznej, i rewalidacyjnej z dziećmi i młodzieżą niewidomą i niedowidzącą w przedszkolach, szkołach: specjalnych, integracyjnych i ogólnodostępnych oraz poradniach psychologiczno–pedagogicznych i innych instytucjach, w których przebiega proces rewalidacji tych osób. Wyposażenie w wiedzę o prawidłowościach rozwoju i zachowania się dzieci i młodzieży niewidomych i niedowidzących, a także ich trudności w przystosowaniu się do warunków szkolnych i internatowych. Ukazanie swoistości kształcenia tych osób w świetle aktualnej wiedzy z zakresu pedagogiki ogólnej i tyflopedagogiki.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Czas trwania: 3 semestry.

Cel studiów
Zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do diagnozowania, oceny indywidualnych potrzeb dziecka i jego środowiska, projektowania a także realizacji zadań wieloprofilowego wspomagania rozwoju małego dziecka; nabycie kwalifikacji do prowadzenia zajęć wspomagających rozwój dzieci i ich rodzin od momentu wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.
 
Czas trwania: 3 semestry.

Cel studiów
Celem studiów jest przygotowanie do realizowania wczesnego wspomagania rozwoju dzieci z autyzmem i objęcia kompetentnym wspomaganiem ich rodzin. Program studiów obejmuje treści kształcenia, których realizacja umożliwi uczestnikom nabycie wiedzy, umiejętności i postaw realizujących potrzeby i możliwości rozwojowe dzieci z autyzmem, współpracę z ich środowiskiem wychowawczym oraz innymi specjalistami.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Czas trwania: 3 semestry.

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów:
Uzyskanie kwalifikacji do prowadzenia zajęć edukacyjnych: „Wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz podniesienie poziomu wiedzy i umiejętności do prowadzenia zajęć w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych.

Uzyskane kwalifikacje:
Kwalifikacje do prowadzenia zajęć edukacyjnych „Wychowanie do życia w rodzinie" w szkołach podstawowych i ponadpodstawowych oraz podniesienie poziomu przygotowania merytorycznego i metodycznego  w w/w zakresie.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 390 godz. (3 semestry)

Cena: 3300 zł (1100 zł za semestr)

Warunki uczestnictwa:
Dyplom ukończenia studiów wyższych, przygotowanie pedagogiczne.

Cel studiów:

 • przygotowanie słuchaczy do pełnienia funkcji kierowniczej w przedszkolu, szkole i innych placówkach oświatowych z uwzględnieniem,
 • zasad dobrego planowania, organizowania, kierowania nimi oraz sprawowania nadzoru pedagogicznego,
 • aktualizacja i rozszerzenie wiedzy w zakresie prawa oświatowego oraz prawa komplementarnego i kompatybilnego z prawem oświatowym,
 • przygotowanie do wprowadzania zmian systemowych,
 • przygotowanie do współpracy z organem prowadzącym i nadzorującym oraz szeroko pojętym środowiskiem lokalnym,
 • zapoznanie z zasadami zarządzania finansami i majątkiem szkolnym,
 • stworzenie słuchaczom warunków sprzyjających opracowaniu efektywnych materiałów przydatnych w pełnieniu funkcji kierowniczej,
 • upowszechnienie współczesnych rozwiązań kierowania i zarządzania placówką oświatową,
 • wykorzystanie współczesnych podstaw naukowych do samokształcenia i kierowania zasobem ludzkim oraz planowania własnego rozwoju.

Absolwenci studiów uzyskują kwalifikacje uprawniające do zajmowania stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego w szkole, przedszkolu i placówce oświatowo-wychowawczej (zgodnie z wymogami rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 października 2009 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach publicznych szkół i rodzajach publicznych placówek (Dz. U. Nr 184, poz. 1436).

Uzyskane kwalifikacje:
Podwyższenie kwalifikacji zawodowych potrzebnych do zarządzania szkołą lub placówką oświatową.

Sposób odbywania zajęć:
Zjazdy sobotnio-niedzielne w budynku ZDZ w Kielcach.

Wydawane dokumenty:
Świadectwo ukończenia studiów podyplomowych.

Czas trwania: 3 semestry

Szkolenia Rad Pedagogicznych

Szkolenia Rad Pedagogicznych odbywają się w placówce zainteresowanej szkoleniem. Zajęcia prowadzi wyspecjalizowana kadra dydaktyczna. Poniżej prezentowane są jedynie wybrane szkolenia. Informujemy, że CDN może realizować również inną tematyką zaproponowaną przez zleceniodawców.


Tematyka szkoleń Rad Pedagogicznych:

 

Zapisz się do szkoły

Szybko i wygodnie

Zapisz

Kontakt telefoniczny

zadzwoń do nas

Zadzwoń

Placówki szkoleniowe

Wybierz miejsce

Zobacz placówki