Zyskaj dotację i wsparcie pomostowe na rozpoczęcie własnej działalności

sceir

INFORMUJEMY, iż kolejny nabór do V grupy szkoleniowej w Projekcie pn. "Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości" rozpocznie się 20 lutego 2017 roku i będzie trwał do 10 marca 2017 roku.

 

 

Nabór będzie skierowany wyłącznie do:
- osób niepełnosprawnych,
- osób odchodzących z rolnictwa,
- kobiet.

Rekrutację rozpoczynamy już w 20 października br. Projekt kierujemy do osób powyżej 29 roku życia,  mieszkających w woj. świętokrzyskim, zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej. Głównym celem Projektu jest rozwój przedsiębiorczości. Założyliśmy, że powstanie 85 mikroprzedsiębiorstw, w tym 9 firm utworzonych przez osoby z niepełnosprawnością oraz 17 firm utworzonych przez osoby odchodzące z rolnictwa lub członków ich rodzin – informuje Grzegorz Solarz, Dyrektor ZDZ w Busku – Zdroju.


Kto może skorzystać ze wsparcia?

W Projekcie mogą wziąć udział:
1. osoby bezrobotne (I lub II profil pomocy), poszukujące pracy, bierne zawodowo
2. osoby odchodzące z rolnictwa oraz członkowie ich rodzin zarejestrowani jako bezrobotni, których gospodarstwa rolne nie przekraczają 2 ha przeliczeniowych,
3. osoby z w/w grup znajdujące się w szczególnej sytuacji na rynku pracy, tj.

  • kobiety,
  • osoby po 50 roku życia,
  • osoby z niepełnosprawnościami,
  • osoby niskowykwalifikowane,
  • osoby długotrwale bezrobotne,
  • osoby z terenów wiejskich.


Dokumenty rekrutacyjne w wersji elektronicznej będą dostępne są na stronach internetowych realizatorów Projektu (www.sceir.webd.pl oraz www.zdz.kielce.pl) w zakładkach: Projekty Unijne / Projekty UE oraz będą dostępne w wersji papierowej w Biurze Projektu u Lidera Projektu tj. ŚCEiR w Kielcach (ul. Śniadeckich 31/13) oraz we wszystkich oddziałach terenowych Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Kielcach na terenie woj. świętokrzyskiego. Więcej informacji w siedzibie ZDZ w Busku – Zdroju przy ulicy Wojska Polskiego 31 lub pod nr tel. 601 535 580 lub 692-113-234.

Projekt pn. „Świętokrzyska Strefa Przedsiębiorczości” jest realizowany przez Świętokrzyskie Centrum Edukacji i Rozwoju w partnerstwie z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Kielcach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (RPO WŚ 2014-2020), współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. Oś Priorytetowa 10 „Otwarty rynek pracy”, Działanie 10.4 „Rozwój przedsiębiorczości i tworzenie nowych miejsc pracy”, Poddziałanie 10.4.1 „Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych”. /M.G./

Dokumenty:

 

© 2017 Zakład Doskonalenia Zawodowego w Kielcach

Stroną administruje IThelper.pl - Szablony Joomla na zamowienie

Poprawny kod XHTML 1.0 oraz CSS